POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem
strony internetowej https://smellofthemountain jest Smellofthemountain 60-351 Poznań
adres poczty
elektronicznej: smellofthemountain@gmail.com dalej „Administrator”, będąca
jednocześnie Usługodawcą.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami
dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw,
prosimy o kontakt z naszym IOD Krzysztofem Gruning na adres
smellofthemountain@gmail.com
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO /
GDPR).
4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez
niego dane są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w
jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH
DZIAŁAŃ
1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez
formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest
zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone
jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
2. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i
promocyjnych – podstawą prawną tych działań jest Państwa
zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.
2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
1. adres e-mail,
2. numer telefonu,
3. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania
przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są
przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia
(estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie
zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym
podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza
granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są
przekazywane organizacjom międzynarodowym.
3. ODBIORCY DANYCH
1. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym
odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, kancelarie prawne (którzy
świadczą usługi dla LexDigital Sp. zo.o.).
4. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH
1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych
osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że
sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz
technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie
decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas
potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego
będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a
następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą
bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji
umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość
nawiązania współpracy.
3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony,
dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a
z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą
przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej
wiadomości.
5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane
do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do
momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni
potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa
5. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO
TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO
PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach
marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.
Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym
momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego
samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie
Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody
będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas
informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych.
Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność
przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym
cofnięciem.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia,
że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa
prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do
zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy
przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca
będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to
dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy
na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w
postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do
wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx
zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą
zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad
lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona
przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
5. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego IOD
Krzysztofa Gruning na adres smellofthemountain@gmail.com
6. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. PLIKI „COOKIES”
1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany
po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z
wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego
świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies”
znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
1. Sesyjne
2. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do
czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików
„cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie
swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej)