The international journal of the winter expedition on K2 📡

11.02.2021 (Mingma G 🇳🇵)

📡

Film z pierwszego zimowego wejścia na K2! Oto członkowie mojego zespołu @dawatenjin i @kilu.sherpa.5 w filmie. Po opuszczeniu szczytu przez zespół Nimsa, spędziliśmy jeszcze trochę czasu, aby zrobić więcej filmów i zdjęć na szczycie. To niezapomniany dzień dla mnie i mojego narodu.
Dziękuję mojemu zespołowi @imaginenepal za wielkie wsparcie i @himali za sponsoring.

11.02.2021 (Mingma G 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) Here is my team members @dawatenjin and @kilu.sherpa.5 in the video. After Nims Dai team left the summit, we spent some more time to take more videos and pictures on the summit. This year’s K2 summit is emotionally memorable to me and my Nation. Thanks to my @imaginenepal team for the big support and @himali for the gears sponsorship. We have more adventure in future to come.

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

10.02.2021 (Tamara Lunger)

📡

Udało mi się pożegnać. To było trudne. Nie czułam nawet siły, by stawić czoła wędrówce, a zamiast tego muszę powiedzieć, że dobrze mi ona robi. Piękno przyrody, góry, płatki śniegu i słońce przywracają mi kontakt i więź z tym światem, a także z samym sobą.
Ludzie, którzy są ze mną w tych dniach, pomagają mi również w przeżyciu dobrych chwil!
Dziękuję Seven Summit Team i personelowi, kucharzom, pomocnikom i tragarzom.
Jestem tak wdzięczna, że mogłam przejść przez to razem z wami.

10.02.2021 (Tamara Lunger)

(ORGINAL TXT) I was able to say goodbye. It's been difficult. I didn't even feel the strength to face the trek and instead I have to say that it's doing good to me. The beauty of nature, the mountains, the snowflakes and the sun give me back the contact and the connection with this world and also with myself. The people who are with me in these days are helping me to have some good moments too! Thank you Seven Summit Team & staff, cooks and helpers and porters. I am so grateful to be able to go through this with you. .

Winter K2 photo: Tamara Lunger

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

09.02.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

📡

DALSZE WSPOMNIENIA – Wracając do domu wciąż wracam myślami do moich ostatnich dni na K2. Wspomnienia o JP, Ali i Johnie nie chcą ustąpić. Podzielę się kilkoma krótkimi wspomnieniami o moich przyjaciołach, którzy odeszli.
4 lutego wspinałem się sam przez cały dzień i byłem pierwszą osobą, która dotarła do miejsca, gdzie kończyły się stałe liny tuż przed obozem 3 około 14:00. Około godziny później JP był następny. JP i ja staliśmy się bardzo bliskimi przyjaciółmi, ponieważ dzieliliśmy mały namiot jadalny w Basecamp. Byłem zachwycony, że go widzę po tym, jak zostałem sam. Żaden z nas nie wiedział dokładnie, gdzie znajduje się High Camp 3, ale w typowym alpejskim stylu JP zasugerował, abyśmy kontynuowali bez stałych lin, ponieważ on miał przy sobie linę i 7 śrub lodowych. Powiedział mi: „Colin, idziemy!”. Wczoraj JP miał urodziny. Rozmawialiśmy o świętowaniu po zdobyciu szczytu z wielkim tortem. HAPPY BIRTHDAY, mój drogi przyjacielu. Mam nadzieję, że uśmiechasz się do mnie z góry.
Ali Sadpara jest Michaelem Jordanem wspinaczki w Pakistanie. Nawet z jego niesamowitym doświadczeniem i wyróżnieniami, Ali był jednym z najskromniejszych, najmilszych, najlepiej tańczących i najbardziej zabawnych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem. Połączyliśmy się w Basecamp. W nocy 4 lutego, gdy dotarłem do High Camp 3 i rozbiłem swój namiot, Ali przybył nieco później. Nie miał ze sobą namiotu, bo jego syn, Sajid, niósł ich namiot i był za nim. Zaprosiłem go więc do mojego namiotu, by nie zmarzł. Mieliśmy problem z zapaleniem kuchenki, a ponieważ był on weteranem zimowych wypraw na 8000 m, pokazał mi sprytną sztuczkę z zapałkami ogrzewającymi zewnętrzną stronę kanistra z gazem, by zapalić zamarzniętą kuchenkę. Wszyscy razem rozbici w moim namiocie, humor i pozytywna energia u Ali’ego nigdy nie opadły. Nigdy nie zapomnę jego uśmiechu i miłych oczu.
Dzień wcześniej, 3 lutego,
John Snorri i ja wyruszyliśmy z Basecamp w kierunku szczytu w ciągu kilku minut od siebie, około 4 rano. W związku z tym nasze drogi krzyżowały się wiele razy na trasie, ale najbardziej pamiętna była filiżanka herbaty, którą dzieliliśmy, odpoczywając razem na półce w pobliżu Obozu 1, podziwiając piękno otoczenia i ekscytację, którą obaj czuliśmy. Te wspomnienia sprawiają, że się uśmiecham, myśląc o dobru, które było obecne na K2, a nie tylko o tragedii. Żegnajcie moi przyjaciele.

09.02.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

(ORGINAL TXT) FOND MEMORIES - As I make my way back home I keep going back through my final days on K2. Memories of JP, Ali, and John won’t quit. I’ll share a few brief ones in memory of my friends who have passed away.

On Feb 4th I’d been climbing alone all day and was the first person to arrive to where the fixed ropes ended just before Camp 3 around 2pm. About an hour later, JP was the next to arrive. JP and I had become very close friends as we shared a small dining tent in Basecamp. I was thrilled to see him after having been alone. Neither us of knew exactly where High Camp 3 was located, but in typical JP alpine style he suggested we continue on without fixed ropes as he was carrying a rope and 7 ice screws. He told me, “Colin, let’s go!” Yesterday was JP’s birthday. We had talked about celebrating after the summit with a big cake. HAPPY BIRTHDAY, my dear friend. I hope you are smiling down from above.

Ali Sadpara is the Michael Jordan of climbing in Pakistan. Even with his incredible experience and accolades, Ali was one of the humblest, kindest, best dancing, most hilarious people I’d ever met. We bonded in Basecamp. On the night of Feb. 4th after I had reached High Camp 3 and set up my tent, Ali arrived a bit later. He had no tent with him, as his son, Sajid, was carrying their tent and was behind him. So I invited Ali into my tent out of the cold. We were having trouble lighting our stove and since he was a veteran of 8000m winter expeditions he showed me a crafty trick with matches heating the outside of the gas canister to light the frozen stove. All smashed in my tent together, Ali’s humor and positivity never subsided. I’ll never forget his smile and kind eyes.

The day prior, on Feb 3rd, John Snorri and I left from Basecamp for the summit push within a few minutes of each other around 4am. As such, our paths crossed many times on the route, but most memorably was a cup of tea we shared, resting on a ledge together near Camp 1, marveling at the beauty of our surroundings and the excitement we both felt lay ahead.These memories make me smile, thinking fondly on the good that was present on K2, not just the tragedy. RIP my friends. .

Winter K2 photo: oswaldrp
Winter K2 photo: john.snorri
K2 Winter Muhammad Ali Sadpara, John Snorri, JP Moh Designvisual: Anne CS

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

09.02.2021 (Dr Jon Kedrowski)

📡

Opuszczam to miejsce za….. być może na zawsze. Naprawdę trudno powiedzieć, jak będę się czuł za tydzień, za miesiąc, za rok. W tej chwili patrzę na to doświadczenie jak na zmianę życia. Masakra na tym szczycie podczas tej wyprawy była wręcz okrutna. Ta góra dała każdemu lekcję – najcenniejszą z nich było to, że przede wszystkim należy ją szanować i zachować ostrożność. Życie powinno być doceniane, ponieważ może zostać odebrane w jednej chwili. Czekamy na powrót do domu, na cieplejsze temperatury i trochę puchu na narty 🙏🏻

09.02.2021 (Dr Jon Kedrowski)

(ORGINAL TXT) Leaving this place behind..... possibly forever. It’s really hard to say how I’ll feel a week from now, a month from now, a year from now. Right now I’m looking at this experience as life changing. The carnage on this peak on this trip was downright cruel. This mountain taught everyone a lesson - the most valuable was that above all else it should be respected with caution. Life should be appreciated because it can be taken away in an instant. Looking forward to going home to warmer temperatures and some powder to ski.🙏🏻

Winter K2 Dr Jon Kedrowski
Winter K2 Dr Jon Kedrowski
Winter K2 Dr Jon Kedrowski
Winter K2 Dr Jon Kedrowski

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

09.02.2021 (Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵)

📡

Ze względu na utrzymującą się złą pogodę (prognoza) przez kolejne siedem dni, nasza ekspedycja została odwołana i wszyscy wracamy z obozu w kierunku Skardu.
-Imtiaz i Akbar wyruszyli wczoraj do obozu, kucharz, LO, chłopcy z kuchni z Jasmine tours (operator wyprawy Johna i Ali’ego) są nadal w obozie, dostarczając wsparcie.
-Ze względu na złą pogodę nie będzie dziś lotu poszukiwawczego helikopterem, gdy pogoda pozwoli, władze wyślą więcej HAP do naziemnego SAR.
Minęło ponad 90 godzin, żadnych wiadomości o alpinistach Juanie, Muhammadzie Ali i Johnie Snorri zaginionych na K2 od zeszłego piątku.
– Będę miał bardzo ograniczony dostęp do Internetu w drodze powrotnej, może nie dotrzeć do Ciebie. 😞

09.02.2021 (Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) Due to the continuous bad weather (forecast) further seven days more, Our expedition is off and we all are returning from basecamp toward Skardu. •Imtiaz and Akbar headed to high camp yesterday, cook, LO, kitchen boys from Jasmine tours (operator of John and Ali's expedition) are still at basecamp supplying the supports. •Due to the bad weather, no helicopter search flight for today, when the weather permits the authorities will send more HAP for ground SAR. It's been more than 90 hours, no news of the mountaineers Juan, Muhammad Ali, and John Snorri missing on K2 since last Friday. • I will have very limited internet access on the way back, may not reach you. 😞

Winter K2 photo: Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 photo: Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 photo: Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 photo: Chhang Dawa Sherpa

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

09.02.2021 (Elia Saikaly) Instagram update 22 hrs ago

📡

Aktualizacja Instagram 22 godz. temu
Tam gdzie jest nadzieja tam może być życie.
Próby poszukiwania i ratowania członków naszego zespołu Johna Snorri, Ali Sadpara i wspinacza Juana Pablo Mohr trwają już od 48 godzin.
Niesamowicie utalentowani pakistańscy piloci wojskowi krążyli nad K2 wysoko nad obozem, szukając naszych przyjaciół.
Wczoraj wyruszyłem na jedną z misji SAR wraz z pilotami, którzy zidentyfikowali kilka potencjalnych tropów, które zgadzały się z żółtymi i czerwonymi kombinezonami puchowymi, które mieli na sobie John i Ali.
Z daleka był to solidny trop, ale niestety z teleobiektywem, z bliska, a później w powiększeniu na laptopie okazało się, że te tropy to niestety namiot, mata i śpiwór w podobnym kolorze. Te zdjęcia będą dalej analizowane.
W basecampie był to wir emocji, oczekiwanie na cud, modlitwy, że jakimś cudem John, Ali i JP jeszcze żyją.

09.02.2021 (Elia Saikaly) Instagram update 22 hrs ago

(ORGINAL TXT) (ORGINAL TXT) Instagram update 22 hrs ago Where there is hope there could be life. Search and rescue attempts for our team members John Snorri, Ali Sadpara and climber Juan Pablo Mohr have been ongoing for the last 48 hours. The incredibly talented Pakistani Military pilots have been circling K2 high above basecamp searching for our friends. Yesterday, I embarked on one of the SAR missions with the pilots who identified a few potential leads that synced up with the yellow and red down suits that John and Ali were wearing. From a great distance, it proved to be a solid lead, but unfortunately with a telephoto lens, close fly by and expanded view later on a laptop showed that these leads unfortunately turned out to be a similarly colored tent, mat and sleeping bag. These photos will be further analyzed. It’s been a whirlwind of emotions at basecamp, anticipating a miracle, praying that somehow John, Ali and JP are still alive.

K2 Winter photo: Elia Saikaly
K2 Winter photo: Elia Saikaly
K2 Winter photo: Elia Saikaly
K2 Winter photo: Elia Saikaly

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

09.02.2021 (Juan Pablo Mohr Prieto 🇨🇱) 🙏🏽

📡

Jest taki uśmiech, który nie odchodzi tak łatwo. Przytulamy cię. Dziś są Twoje 34 urodziny.

09.02.2021 (Juan Pablo Mohr Prieto 🇨🇱) 🙏🏽

There is a smile that does not go off so easily. We hug you from here. Happy 34! from : Club Los 14

K2 Winter Juan Pablo Mohr Prieto

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

09.02.2021 (Oswald Rodrigo Pereira)

📡

Wspomnienia spokojnej nocy w K2 Advanced Base Camp (5300m) i ostatnich dni 2020 roku. Wszystko było wtedy takie spokojne. A my nie mogliśmy się doczekać, kiedy założymy buty i rozpoczniemy wspinaczkę w górę

09.02.2021 (Oswald Rodrigo Pereira)

(ORGINAL TXT) Memories of a peaceful night at K2 Advanced Base Camp (5300m) and last days of 2020. Things were so calm that time. And we couldn’t wait to put our boots on and start the climb.

K2 Winter Oswald Rodrigo Pereira
Aktualizacja 2:
Był 29 grudnia wczesnym rankiem. Bardzo zimno. Obudziliśmy się w Concordii i w pewnym momencie zobaczyliśmy K2. Góra tak dzika wśród wielu innych wokół, że na pierwszy rzut oka budzi respekt.
.
Zdjęcie nie jest najlepsze z uwagi na warunki panujące w tym czasie, ale pokazuje jak potężny jest to potwór.
.
Teraz mamy 9 lutego, czyli sześć tygodni później. Dostałem Lekcję mojego życia i jestem gotowy do powrotu do domu.

UPDATE 2: (ORGINAL TXT) It was December 29th early morning. Really cold. We woke up at Concordia and at some point we saw IT: K2. A mountain so savage among many others around it imposes respect at first sight. . The picture is not the best due to conditions at that time but is shows how massive is this Monster. . Now it is February 9th, it is six weeks later. I got the Lesson of my life and I’m ready to go home.

K2 Winter Oswald Rodrigo Pereira

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

08.02.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

📡

Niesamowite i bardzo bolesne doświadczenia, wspaniali ludzie, niezapomniane chwile.
To jak wiele dała mi ta wyprawa nie opiszą żadne słowa. Każdy dzień był stertą wydarzeń. Dobrych, złych, tragicznych.
Przeżyłam całą gamę uczuć, od najgorszych po najpiękniejsze i za nic nie zamieniłabym ich na żadne inne. Te najgorsze zawsze uczą nas najwięcej i trzeba wyciągać z nich wnioski.
Na wyprawach życie toczy się szybciej, wracamy z nich lepsi, bogatsi, mądrzejsi, bardziej pokorni. Za to je kocham najbardziej.

08.02.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

(ORGINAL TXT) Incredible and very painful experiences, wonderful people, unforgettable moments. No words can describe how much this trip gave me. Each day was a pile of events. Good, bad, tragic. I had a whole range of feelings, from the worst to the most beautiful, and I wouldn't trade them for anything else. The worst ones always teach us the most and we have to learn from them. On expeditions, life goes faster, we come back better, richer, wiser, more humble. For that, I love them the most.

K2 Winter Magdalena Gorzkowska pgoto: Oswald Rodrigo Pereira

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

08.02.2021 (Juan Pablo Mohr Prieto 🇨🇱)

📡

Były to dni niepewności, poszukiwania na K2 trwają bez pozytywnych rezultatów, ale oto jesteśmy, ufając sercu, które nosisz w sobie i sile, która jest w twoich nogach. Wiemy, do czego jesteś zdolny, dlatego nasza nadzieja pozostaje nienaruszona, nadal będziemy Ci towarzyszyć stąd, z naszymi najlepszymi energiami, czekamy na Ciebie.

08.02.2021 (Juan Pablo Mohr Prieto 🇨🇱)

They have been days of uncertainty, the search in K2 continues without positive results, but here we are, trusting in the heart that you carry inside and in the strength that is in your steps, that they will surely know how to guide you. We know what you are capable of, that is why our hope remains intact, we continue to accompany you from here, with our best energies, we are waiting for you., we come back better, richer, wiser, more humble. For that, I love them the most. from: Club Los 14

K2 Winter Juan Pablo Mohr Prieto photo: Matias Donoso

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

08.02.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

📡

Kolejni przyjaciele odeszli!- Wstrzymywałem się z napisaniem tego postu, trzymając się promyka nadziei, że moi przyjaciele wciąż mogą żyć. Ale minęły już cztery noce, odkąd byłem z Alim Sadparą, Johnem Snorri i JP Mohr w obozie 3 na K2, a oni wciąż nie odezwali się po tym, jak wyruszyli na szczyt, podczas gdy ja, z jakiegoś powodu, postanowiłem posłuchać swojego przeczucia i zawrócić. Obecnie przypuszcza się, że ich życie zostało utracone, co sprawia, że w tym sezonie na K2 zginęło w sumie 5 osób. Nawet pisząc te słowa wciąż nie wydaje mi się to realne. Ci ludzie byli najlepsi. Podziwiałem ich wszystkich.
Wszyscy staliśmy się sobie bardzo bliscy po codziennych trekkingach, wspinaczkach, jedzeniu i śmianiu się razem, wspierając się nawzajem jak rodzina przez ostatnie 45 dni. Mam tak wiele miłych wspomnień z tymi wszystkimi ludźmi, które przepływają przez moją głowę. Nie mogę uwierzyć, że ich już nie ma.
Wszyscy trzej mężczyźni byli ojcami. Moje serce jest złamane dla ich dzieci i rodzin. To byli niezwykli ludzie – mili, kochający, o najwyższej uczciwości. Będzie nam ich strasznie brakowało.
W miłosnej pamięci wszystkich 5 niesamowitych dusz, które zginęły na K2 tej zimy: @jp.mohr @muhammadalisadpara @john.snorri @atanasskatovathlete @sergimingote
Teraz rozpoczynam moją podróż do domu z K2. Jestem na zawsze odmieniony. 💔

08.02.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

(ORGINAL TXT) 3 MORE FRIENDS GONE - I have been holding back writing this post, hanging on to a glimmer of hope that my friends could still be alive. But it’s now been four nights since I was with Ali Sadpara, John Snorri, and JP Mohr at high Camp 3 on K2 and still they haven’t been heard from after leaving to climb for the summit — while I, for some reason, chose to listen to my gut and turn back. It is now presumed their lives have been lost, making it a total of 5 deaths on K2 this season. Even writing these words it still doesn’t seem real. These guys were the best. I admired them all. We all became very close after trekking, climbing, eating, and laughing together daily, while supporting one another like family the past 45 days. I have so many fond memories with all of these guys flooding through my head. I can’t believe they are gone. All three men were fathers. My heart is broken for their children and families. These men were remarkable humans — kind, loving, with the highest integrity. They will all be missed terribly. In loving memory of all 5 incredible souls who were lost on K2 this winter: @jp.mohr @muhammadalisadpara @john.snorri @atanasskatovathlete @sergimingote I now begin my journey home from K2 even though pieces of my heart will be left behind. I’m forever changed. 💔.

K2 Winter from Colin O'Brady

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

08.02.2021 (Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵)

📡

Dzisiaj byliśmy w stanie wykonać loty poszukiwawcze na całej wysokości 7000m przez 2 helikoptery wojskowe z pomocą 5 eskadry lotnictwa wojskowego. Piloci, Lakpa Dendi, i ja przeszliśmy przez obszary, o których wiedzieliśmy, aby zlokalizować zaginionych wspinaczy Ali, John Snorri i Juan Pablo Mohr w K2. Mieliśmy mniejszą widoczność, a górna część góry jest pokryta chmurami. Przez ostatnie trzy dni piloci wykonali świetną pracę, przekraczając swoje limity, ale nie możemy znaleźć tam żadnych wskazówek. Zespół czeka na kolejną sprzyjającą pogodę i możliwość poszukiwań. – i dziękuję 🇵🇰 Armii Pakistańskiej, @foreignofficepk, MFA Islandia, Simone Moro, Vanessa O’Brien i cały zespół administratorów naziemnych za wsparcie. 🙏

08.02.2021 (Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) Today we were able to make search flights all over 7000m by 2 Army helicopters with the help of the Army Aviation 5 squadron. Pilots, Lakpa Dendi, and I went through the areas that we were aware of, to locate missing climbers Ali, John Snorri, and Juan Pablo Mohr in K2. We had less visibility and the upper mountain is covered in clouds. For the last three days, pilots made a great job, out of their limits but we can't find any clues there. The team is waiting for another permissible weather and search possibility. •Grateful and thankful to 🇵🇰 the Pakistani Army, @foreignofficepk, MFA Iceland, Simone Moro, Vanessa O'Brien and all ground admin team for your support. 🙏

Winter K2 Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 Chhang Dawa Sherpa

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

08.02.2021 (Elia Saikaly)

📡

Ostatnie dni na K2 były niewiarygodnie trudne.
Po pierwsze, John Snorri i Ali Sadpara nie byli widziani ani słyszani. Ostatnio widzieli ich syn Alego, Sajid, późnym rankiem w wąskim gardle, kiedy Sajid zawrócił z powodu problemu z regulatorem tlenu. Jest teraz z nami bezpieczny w obozie.
PK, Fazel i ja (minus Jalal) po 2,5 tygodnia pobytu w obozie zrobiliśmy w ciągu 3 dni przejście z basecampu do obozu 3. Cierpieliśmy, ale pchaliśmy się do góry, znów obładowani jak muły, zbierając materiał, próbując dogonić Johna, Ali’ego i Sajida. Spotkaliśmy się z nimi w obozie 2. Plan był taki, żeby iść za nimi/filmować ich tak daleko, jak się da, jeśli będziemy wystarczająco silni od obozu 3.
W końcu znaleźliśmy się poniżej obozu 3, kiedy dowiedzieliśmy się, że doszło do poważnego nieporozumienia w sprawie dodatkowego tlenu, który zakupiliśmy, a który w warunkach bezklimatycznych był naszą deską ratunku, więc zeszliśmy do japońskiego obozu 3 i spędziliśmy noc słuchając brutalnej komunikacji radiowej wspinaczy wciśniętych w namioty w wysokim obozie 3.
Wiedzieliśmy, że bez wystarczającej ilości tlenu jesteśmy w niebezpieczeństwie, więc spakowaliśmy się.
Ta aktualizacja jest sprzed 48 godzin. Jesteśmy teraz z powrotem i będziemy zamieszczać aktualizacje w miarę ich napływania.
Modlimy się o cud.

08.02.2021 (Elia Saikaly)

(ORGINAL TXT) The last number of days on K2 have been incredibly difficult. Firstly, John Snorri and Ali Sadpara have not been seen or heard from since the morning of the 5th. They were last seen by Ali’s son Sajid at the bottleneck late morning when Sajid turned around due to an oxygen regulator problem. He is now with us safe at basecamp. PK, Fazel and I (minus Jalal) made a push from basecamp to camp 3 over 3 days after being here for 2.5 weeks. We suffered, but kept pushing upwards, loaded like mules again, gathering footage, trying to catch up with John, Ali and Sajid. We intersected with them at camp 2. The plan was to follow/film them as far as we could if we were strong enough from camp 3. We eventually were below camp 3 when we learned there was a serious miscommunication about the extra oxygen we purchased, which unacclimatized was our lifeline, so we descended to Japanese camp 3 and spent the night listening to the brutal radio communications of climbers sandwiched into tents at high camp 3. We knew we were in harms way without ample oxygen so we packed it in. This update is from 48 hours ago. We are now back online and will be posting updates as they come in. We are praying for a miracle over here.

Winter K2 photo: Elia Saikaly
Winter K2 photo: Elia Saikaly
Winter K2 photo: Elia Saikaly
Winter K2 photo: Elia Saikaly
Winter K2 photo: Elia Saikaly
Winter K2 photo: Elia Saikaly
Winter K2 photo: Elia Saikaly

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

08.02.2021 (Tamara Lunger) 🙏

📡

Tęsknię za Tobą JP! Dziś są Twoje urodziny i mieliśmy zamiar to uczcić, ale zamiast tego jestem tu bez wyrazu, ze łzami w oczach i mnóstwem pytań. Wiedząc, że szanse na zobaczenie Cię ponownie są bliskie zeru.
Jestem wdzięczna, że miałam szczęście poznać Cię z Twoim uśmiechem, Twoją energią i całą pasją i miłością, która w Tobie drzemie.
Tego, że to trwało tak krótko nie spodziewałam się i to łamie mi serce, tak bardzo!!!
Niech anioły zabiorą Cię tam, gdzie jest Ci dobrze, jesteś chroniony i szczęśliwy.
Dziękuję Ci bardzo za ten intensywny czas, to była ogromna pomoc mieć Cię blisko mnie z całą tą tragedią.
Łączę się w żalu z Twoją rodziną i przesyłam Ci całą siłę, jaką tylko mogę!
Moje serce płacze również za Alim i Johnem, góra zabrała mi tak wiele.
Ta wyprawa była dla mnie najbrutalniejszą, jaką przeżyłem. Przygoda, która zaczęła się jak sen, a skończyła się koszmarem, który będzie mnie ścigał przez długi czas!
Teraz trzeba patrzeć w przyszłość! Będzie ciężko, ale zrobię co w mojej mocy. Zacznę od tego miejsca: Spróbuję odwrócić się plecami do K2, aby znaleźć spokój!
Dziś wszyscy wyruszamy w drogę powrotną do domu.
JP, Alì, John, Sergi i Antanas, będę Was nosił w sercu na zawsze ❤️
Dziękuję wszystkim, którzy przy mnie trwali.

08.02.2021 (Tamara Lunger) 🙏

(ORGINAL TXT) (ORGINAL TXT) Miss you JP! Today is your birthday and our plan was to celebrate, but instead I'm here speechless, with tears in my eyes and a lot of questions. Knowing that the chances of seeing you again are close to 0. I'm thankful that I was lucky enough to meet you with your smile, your energy and all the passion and love inside of you. That this was of such short duration I did not expect and it breaks my heart, so much!!! May the angels take you where you are well, protected and happy. Thank you so much for this intense time, it was a huge help to have you near me with all this tragedy. I am grieving for your family as well and sending all the strength I can! My heart also cries for Alì e John, the mountain this time has taken so much from me, right now it seems to me also the love for what I do. This expedition for me was the most brutal I have experienced. An adventure that started as a dream and ended in a nightmare that will chase me for a long time! Looking forward now will be the thing to do! It will be difficult but I will do my best. I will start from here: I will try to turn my back on K2 to find some peace! Today we all leave for our journey back home. JP, Alì, John, Sergi and Antanas I will carry you in my heart forever ❤️ Thanks to all of you who stand by me.

Atanas Skatov Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

07.02.2021 Atanas Skatov

📡

Nie ma słów, które mogą opisać nasz smutek i stratę! Teraz Atanas jest tam w górze, ponad górami. W lepszym miejscu! Jego życie było pełne sensu. Miał sprawę, dla której zginął. Udało mu się zmotywować tak wielu ludzi do zmiany swojego życia, a także stosunku do przyrody i środowiska. Wypełnił swoją misję na tym świecie. Pokazał nam, że człowiek stosujący dietę roślinną może osiągnąć tak wiele jak on (10×8000 metrów).
Straciliśmy wyjątkowego człowieka, który był również wielkim marzycielem i idealistą.
Spoczywaj w pokoju!
Dziękujemy, że mogliśmy Cię mieć w naszym życiu!
Nigdy nie zapomnimy Twojej uśmiechniętej twarzy!
Wszyscy Cię kochamy !

07.02.2021 Atanas Skatov

(ORGINAL TXT) There is no words which can describe our sadness and loss! Now Atanas is up there above the mountains. In a better place! His life was full of meaning. He had a cause for which he died. He managed to motivate so many people to change their lives and also their attitude towards nature and environment. He fulfilled his mission in this world. He showed us that a person a plant-based diet could achieve a lot as he did (10x8000 meters) We lost an unique man, who was also a big dreamer and an idealist. Rest in piece! Thank you for having you in our lives! We will never forget your smiling face! We all love you !

Atanas Skatov Winter K2
Atanas Skatov Winter K2
Atanas Skatov Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

07.02.2021 Sajid Sadpara news from Mingma G 🙏🏽

📡

Po pierwsze chciałbym prosić wszystkie media w Pakistanie, Islandii i Chile, aby trzymały się z daleka od rodziny Muhammada Alego, Johna i Pabla. Proszę, proszę, to nie jest czas, aby niepokoić ich rodziny dla dobra własnej agencji informacyjnej.
Prezydent @dr.arifalvi , Minister Turystyki @sayedz.bukhari wszyscy znają Muhammada Ali co oznacza, że Ali jest dumą narodu i wspaniałą osobą. Tak samo jest z Johnem i Pablo.
Jestem bardzo szczęśliwy, że widzę Sajida i nadal modlę się o cuda na K2, ale jesteśmy teraz na etapie akceptowania prawdy, biorąc pod uwagę sytuację. Wyobraźcie sobie jak musi czuć się ten młody człowiek……. Nie mam słów, żeby pisać dalej w tak trudnej sytuacji.
Dziękuję wszystkim za pomoc w poszukiwaniach i misji ratunkowej.

07.02.2021 Sajid Sadpara news from Mingma G 🙏🏽

Firstly I would like to request all the medias in Pakistan, Iceland and Chile to keep distance from Muhammad Ali’s, John’s and Pablo’s family. Please please, this is not the time to go and bother their family for the benefit of your own news agency. The president @dr.arifalvi , Tourism Minister @sayedz.bukhari all know Muhammad Ali which mean Ali is the Nation’s pride and wonderful person. Same is with John and Pablo. I am very happy to see Sajid and still praying for the miracles on K2 happen but we are now at a phase of accepting the truth considering the situation. Imagine how this young man must be feeling....... I have no words to write further in such a difficult situation. Thanks everyone for the help in search and rescue mission. #PRAY_FOR_THEM TXT Mingma G

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

07.02.2021 Sajid Sadpara

📡

📡 ▪️ 🇵🇱  Sajid Sadpara syn Alego Sadpary dotarł do Skardu

Aktualizacja 2:

Sajid Sadpara rozmawia z mediami
Ostatni raz widziałem mojego ojca wspinającego się na wąskie gardło: Sajid Sadpara
Sajid, syn Alego Sadpary, alpinisty, który zaginął podczas wyprawy na K2, dotarł z obozu bazowego K2 do Skardu. Co jeszcze widział w ciągu tych trzech dni:
Sajid Sadpara, syn alpinisty Ali Sadpara, który zaginął podczas wspinaczki na drugi najwyższy szczyt świata K2, dotarł do Skardu z obozu bazowego K2 w helikopterze armii pakistańskiej używanym do akcji ratunkowej. Mówi się, że ostatni raz widział swojego ojca na wysokości 8.200 metrów.
Rozmawiając z niektórymi osobami z mediów, Sajid Sadpara powiedział, że jest przekonany, że zespół Ali Sadpara osiągnął szczyt K2, a podczas powrotu mogło dojść do incydentu z powodu złej pogody i silnego wiatru. ۔
Zapytany o akcję poszukiwawczą, powiedział: „Jeśli miną więcej niż dwa lub trzy dni, szanse na to, że jakikolwiek człowiek przeżyje na wysokości ponad 8000 metrów przy surowości zimnej pogody, są nikłe.” Akcja ratunkowa powinna być kontynuowana w celu odnalezienia ciał.
Podziękował całemu narodowi za modlitwę za niego w tym trudnym czasie.
Po przybyciu do obozu bazowego K2, Sajid Sadpara był bardzo zmęczony i zaburzony psychicznie, więc trudno było mu podróżować do Skardu drogą lądową, więc został przetransportowany drogą powietrzną do Skardu w niedzielę wieczorem.
Sajid powiedział, że atak K2 rozpoczęł się 5 grudnia, a on był ze swoim ojcem. Oprócz ojca i syna w ekspedycji wszyscy byli zagranicznymi wspinaczami.
„W nocy 5 lutego rozpoczęli ostateczny szczyt K2”, powiedział, odnosząc się do incydentu na K2. Było tam czterech wspinaczy, w tym on i jego ojciec, podczas gdy inne grupy nepalskich i europejskich wspinaczy schodziły z obozu trzeciego.
Należy zauważyć, że obaj pakistańscy wspinacze zdecydowali się wejść na szczyt bez tlenu, ale zapasowe butle z tlenem były trzymane razem, aby można było ich użyć w razie trudności.
Sajid Sadpara powiedział, że kiedy wyszedł z obozu nr 3 i osiągnął wysokość 8200 metrów, poczuł, że jego tlen jest na wyczerpaniu, a jego mózg ucierpiał z powodu braku tlenu.
Powiedział, że jego ojciec powiedział mu, aby używał tlenu, który miał ze sobą w nagłych wypadkach, ale kiedy miał na sobie maskę tlenową, jego regulator przeciekał, pozostawiając go bezużytecznym.
Sajid powiedział, że zamiast ryzykować swoje życie, jego ojciec wysłał go z powrotem, aby się wyleczył, pozostawiając swojego ojca (Ali Sadpara) i dwóch zagranicznych wspinaczy w obszarze wąskiego gardła. Wyszedł i zaczął iść w kierunku obozu 3.
Należy zauważyć, że na wysokości 8200 metrów znajduje się miejsce wąskiego gardła, które powstaje po obozie czwartym. Jest to bardzo trudna trasa, po której szczyt K2 znajdował się w odległości zaledwie 411 metrów.
Sajid dodał, że ostatni raz widział swojego ojca podczas wspinaczki na bottleneck. Była godzina dwunasta 5 lutego, a kiedy Sajid dotarł do obozu trzeciego poniżej na wysokości 7350 metrów, była piąta wieczorem.
Powiedział, że nie mieli łączności. Sajid dodał, że z obozu III, skontaktował się z bazą poniżej i powiedział, że dotarł i powiedział, że zespół Ali Sadpara również dotrze do obozu III po zdobyciu szczytu o 10 lub 11 wieczorem 5 lutego.
Sajid Sadpara powiedział, że zatrzymał się w obozie III, ponieważ kiedy zespół wróci ze szczytu, zrobi im herbatę i wodę, więc czekał całą noc w obozie III na zespół Alego Sadpary, a także trzymał włączone światła, aby nie mieli trudności ze znalezieniem obozu w drodze powrotnej w nocy.
Dodał, że rano 6 lutego ponownie skontaktował się z bazą i powiedział, że zespół nie wrócił, więc kazał im zejść, bo w wyższym obozie pogoda była zła.

07.02.2021 Sajid Sadpara 🙏 (ORGINAL TXT) Sajid Sadpara son of Ali Sadpara has reached Skardu🙏🏽 thx pakistanmountainnews

UPTADE 2: 07.02.2021 Sajid Sadpara 🙏 (ORGINAL TXT) Sajjad Ali Sadpara reached back to Skardu and had talk whit media people. According to him they were climbing bottleneck around 11.00, o clock at day time on that day when he turned back and bottleneck is the most technical point most tough point to climb). I am sure they ( the three climbers ) summitted the K2 but while coming back may be they got accident at bottleneck or below says Sajid son of Ali Sadpara thx pakistanmountainnews

UPTADE 3: 07.02.2021 Sajid Sadpara 🙏 (ORGINAL TXT) Sajid Sadpara talk with media The last time I saw my father climbing the bottleneck: Sajid Sadpara Sajid, son of Ali Sadpara, a mountaineer who went missing while heading to K2, has reached Skardu from K2 base camp. What else did he see during these three days: Sajid Sadpara, son of climber Ali Sadpara, who went missing while climbing the world's second highest peak K2, has reached Skardu from K2 base camp in a Pakistani Army helicopter used for rescue. He is said to have last seen his father at an altitude of 8,200 meters. Talking to some media persons, Sajid Sadpara said that he was convinced that Ali Sadpara's team had reached the top of K2 and on their return an incident could have been taken place due to bad weather and strong winds.

Asked about the search operation, he said, "If more than two or three days pass, the chances of any human being surviving at an altitude of more than 8,000 meters with the severity of the cold weather are slim." The rescue operation should continue for the search of the bodies. He thanked the entire nation for praying for him in this difficult time. After arriving at the K2 base camp, Sajid Sadpara was very tired and mentally disturbed, so it was difficult for him to travel to Skardu by road, so he was airlifted to Skardu on Sunday evening. Sajid said the K2 campaign had started on December 5 and he was with his father. Except fathers and son in the expedition all were foreign climbers. "On the night of February 5, they started the final summit of K2," he said, referring to the incident on K2. There were four climbers, including him and his father, while other groups of Nepali and European climbers were descending from Camp Three. It should be noted that both Pakistani climbers had decided to climb to the top without oxygen, but backup oxygen cylinders were kept together so that they could be used in case of difficulty. Sajid Sadpara said that when he went up from Camp No. 3 and reached 8200 meters, he felt that his oxygen was running low and his brain was being affected due to lack of oxygen. He said his father told him to use the oxygen he had with him for emergencies, but when he was wearing an oxygen mask, his regulator leaked, leaving him unusable. Sajid said that instead of risking his life, his father sent him back to get better, leaving his father (Ali Sadpara) and the two foreign climbers in the bottleneck area. He left and started landing towards the camp 3. It should be noted that at an altitude of 8200 meters is the location of the bottleneck, which comes after Camp Four. This is a very difficult route after which the peak of K2 was only 411 meters away. Sajid added that the last time he saw his father was climbing at bottleneck. It was twelve o'clock on February 5, and when Sajid reached Camp Three below at an altitude of 7350 meters, it was five o'clock in the evening. He said Ali Sadpara's team had no walkie-talkie so they had no communication. Sajid added that from Camp III, he contacted the base camp below and said that he had arrived and he told that Ali Sadpara team will also arrive Camp III after the summit at 10 or 11 pm on February 5. Sajid Sadpara said that he stopped at Camp III because when the team will return from Summit, he will make them tea and water, so he waited all night in Camp III for Ali Sadpara's team and also kept the lights on so that they would not have difficulty finding the camp on their way back at night. He added that on the morning of February 6, he contacted the base camp again and told them that the team had not returned, so he told them to come down because the weather was bad at higher camp.

Winter K2 Sajid Sadpara photo: pakistanmountainnews

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

07.02.2021 about 05.02 Lakpa Dendi Sherpa

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 

Każdego ranka przytulaliśmy się do siebie, dużo rozmawialiśmy o wspinaczce, mieliśmy plan wspólnego wejścia na kolejną górę, Atanas, człowiek o wielkim duchu wspinaczkowym i doświadczeniu, będziesz w naszym sercu, a Twoja dusza będzie w górach.
-5 lutego, gdy zobaczyliśmy okno pogodowe na szczycie w prognozie, kończy się wczesnym rankiem, wszyscy zdecydowaliśmy się zejść z powrotem do obozu. Kilku wspinaczy było przed i za Atanasem mną. Colin (Black Pyramid), Elia, i PK (poniżej japońskiego C3) byli przed nami, a za nimi Noel, Tomaz, Tamara, Antonios i Szerpowie. Tego dnia pamiętam, że Atanas nakręcił krótki filmik i ruszył w dół, zmieniając asekurację z jednej liny na drugą. Nagle, w mgnieniu oka, spadł w dół i zniknął. Wciąż nie mogę uwierzyć, że odszedł od nas, straciliśmy wielkiego alpinistę i jest to ogromna strata w historii alpinizmu.
Głębokie kondolencje dla Sheny’ego @sheny.b, jego rodziny i przyjaciół.

07.02.2021 about 05.02 Lakpa Dendi Sherpa

(ORGINAL TXT) Rest is Peace dai 🙏 •Each morning we used to hug each other, used to talk a lot about climbing, had a plan to climb the next mountain together, Atanas dai, a man with a great climbing spirit and experiences, you will be in our heart and your soul will be in the mountain. •On 5th Feb as we saw the summit weather window in the forecast, ends in the early morning, we all decided to descend back to the basecamp. Several climbers were ahead and behind Atanas dai and me. Colin (Black Pyramid), Elia, and PK (below Japanese C3) were ahead and behind Noel, Tomaz, Tamara, Antonios and Sherpas. On that day I remember Atanas filmed a short video and started moving down, changing his safety from one rope to another. All of sudden in blink of an eye, he fell down and disappeared. I still cannot believe that he is gone from us, we lost a great mountaineer, and it’s a huge loss in mountaineering history. Deep condolences to Sheny @sheny.b, his family, and friends.

Winter K2 photo: Lakpa Dendi Sherpa

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

07.02.2021 (Dr Jon Kedrowski)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Minęło sporo czasu tutaj w Pakistanie. Moje serce pęka dla wspinaczy, których straciliśmy i tych, o których nie słyszeliśmy. Jest to niestety ryzyko i scenariusze, które wszyscy podpisujemy, aby zaakceptować, gdy wspinamy się na taką górę. Nie życzę nikomu tragedii, które się tutaj wydarzyły, ale rzeczywistość jest taka, że ta góra pochłonęła tak wiele istnień ludzkich na przestrzeni lat, a ludzie tutaj zdecydowali się tu być i próbować się wspinać. Lekcje, których uczymy się po drodze, są zdecydowanie ważniejsze niż jakikolwiek szczyt. Jestem wdzięczny, że miałem okazję doświadczyć tego miejsca – i czuję teraz tak wiele emocji. Myślę o rodzinach tych mężczyzn, którzy zginęli. Każdy z nich miał dzieci i innych ludzi, którzy się o nich troszczą. Modlę się i wysyłam miłość i szacunek do wszystkich, których dotknęły te wydarzenia. Tęsknię za moimi zaginionymi przyjaciółmi i mam nadzieję, że wszyscy są w bezpiecznym niebiańskim miejscu.

07.02.2021 (Dr Jon Kedrowski)

(ORGINAL TXT) It’s been a long time here in Pakistan. My heart is heavy for the climbers we have lost and the ones we haven’t heard from. This is sadly the risk and scenarios we all sign up to accept when we are climbing a mountain like this. I don’t wish the tragedies that have unfolded here on anyone, but the reality is that this mountain has claimed so many lives over the years and the people here have chosen to be here and try to climb here. The lessons we learn along the way are clearly more important than any summit. I am grateful to have a chance to experience this place- and feel so many emotions right now. Thinking of the families of these men lost. They each had children and other people that care about them. Praying and sending love and respect to everyone impacted by these events here. I miss my friends lost and hope they are all in a safe heavenly place. #themountaindecides #k2 #k2winter #pakistan #lessons #grateful #karakoram @jp.mohr @john.snorri @muhammadalisadpara @atanasskatovathlete @sergimingote

Winter K2 photo: Dr Jon Kedrowski

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

07.02.2021 (Oswald Rodrigo Pereira) 🙏

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Myśląc o trzech Towarzyszach (JP, JS, AS), którzy wciąż są tam na górze 🗻

07.02.2021 (Oswald Rodrigo Pereira) 🙏 (ORGINAL TXT) The mountain is calm when there is a storm... the mountain is calm when there is fog. The mountain is calm when there is sun. Calmness is the wisdom of the mountains. Those who have lived everything are always calm // thinking about the three Companions (JP, JS, AS) that are still up there 🗻

Winter K2 photo: Oswald Rodrigo Pereira

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

07.02.2021 Adriana Brownlee

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Obecne wiadomości z k2 są niesamowicie niepokojące. Moje modlitwy kieruję do Ali Johna i JP. Wszyscy są absolutnymi legendami na swój własny, niepowtarzalny sposób i nie wspominając o epickich wspinaczach. 🙏🏽🙏🏽 Chwytam się tej małej odrobiny nadziei, że nic im nie jest. 🖤

07.02.2021 Adriana Brownlee

(ORGINAL TXT) The current news from k2 has been incredibly worrying. My prayers go out to Ali John and JP. All absolute legends in their own unique way and not to mention epic climbers. 🙏🏽🙏🏽 Grasping onto that small bit of hope that they are okay. 🖤

Winter K2 photo: Adriana Brownlee

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

07.02.2021 (Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵) - Rest In Peace my dear friend (Atanas Skatov)🙏

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Spoczywaj w pokoju mój drogi przyjacielu 🙏 Głębokie kondolencje 💐

Winter K2 Atanas Skatov

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

07.02.2021 (Nimsdai 🇳🇵) - Ali Sadpara, John Snorri i JP Moh 🙏🏽

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 

To było niepokojące kilka dni z wiadomością o zaginionych wspinaczach na K2. Byłem w bezpośrednim kontakcie z różnymi przyjaciółmi w obozie, aby uzyskać aktualizacje, modląc się w oczekiwaniu i nadziei. Cieszę się, że Sajidowi udało się bezpiecznie wrócić. Bądź silny, mój człowieku! Ale jego ojciec @muhammadalisadpara , @john.snorri i @jp.mohr są nadal zaginieni i poszukiwani i operacje ratunkowe są w toku.
Pisząc tę notkę czuję się nieco przygnębiony, ponieważ dzieliliśmy z nimi wspaniałe historie i wspomnienia. Nie poznałem Johna zbyt dobrze, ale wydawał się być świetnym facetem. JP jest fajny, skromny i silny we wspinaczce.
Najbliższy mojemu sercu jest Ali, który zawsze był dla mnie jak starszy brat. Przeżyliśmy razem kilka górskich historii. Zawsze traktował mnie jak młodszego brata i czasami dzielił się ze mną swoją mądrością i doświadczeniem. Cenię sobie wszystkie wspomnienia, które dzieliliśmy. To ciężkie przeżycie, ale wiem jak zdolnym, sprawnym i silnym wspinaczem byłeś, mój bracie!
Moje modlitwy i myśli są z rodzinami i przyjaciółmi oczekującymi na wiadomości. Przesyłam całą pozytywną energię ! 🙏🏼❤️

07.02.2021!!! (Nimsdai 🇳🇵) - Ali Sadpara, John Snorri i JP Moh 🙏🏽 (ORGINAL TXT) It’s been a distressing few days with the news of missing climbers in K2. I have been in direct comms with various friends at the basecamp for updates, praying in anticipation and hope. I am glad Sajid made it back safely. Stay strong my man ! But his father @muhammadalisadpara , @john.snorri and @jp.mohr are still missing and search and rescue operations are underway. I feel a bit heavy harted while writing this note as we have shared some great stories and memories with these guys. I didn’t get to know John very well but he seemed like a great guy. JP is cool, humble and a strong climber. Ali is closest to my heart, who has always been a big brother to me. We have shared some mountains stories together. He always treated me as his younger brother and sometimes shared his words of wisdom and experiences. I cherish all the memories that we shared. It’s hard hitting but I know how skilled, capable and strong of a climber you are my brother ! My prayers and thoughts are with the families and friends awaiting the news. Sending all the positive energy ! 🙏🏼❤️

Winter K2 photo: Nirmal Purja & Ali
Winter K2 photo: Nirmal Purja & Ali

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

07.02.2021 (Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵) - Ali, John Snorri, and Juan Pablo Mohr

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 

Dzisiaj 2 helikoptery wojskowe (wraz z Saijdem i mną) wykonały godzinny lot poszukiwawczy (z rozpoznaniem lotniczym) do maksymalnego pułapu: 7800 m, aby odnaleźć zaginionych wspinaczy Ali, Johna Snorri i Juana Pablo Mohra na K2. Zespół poszukiwawczy przeszedł przez Abruzzi i inne drogi, mieliśmy mniejszą widoczność pogodową powyżej C 4, niestety żadnego śladu. 😔
Wiatr powyżej 6400m to nadal 40KM.

07.02.2021 (Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵) - Ali, John Snorri, and Juan Pablo Mohr. Today, 2 Army helicopters (along with Saijd and I) made a search flight (with an aerial reconnaissance) for an hour up to its maximum limit: 7800m again to locate missing climbers Ali, John Snorri, and Juan Pablo Mohr in K2. The search team went through the Abruzzi and other routes, we had less weather visibility above C 4, unfortunately, no trace at all. 😔 The wind above 6400m is still 40KM.

Winter K2 photo: Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 photo: Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 photo: Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 photo: Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 photo: Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 photo: Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 photo: Chhang Dawa Sherpa

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

07.02.2021 (Asghar Ali Porik) - Ali Sadpara, John Snorri i JP Moh

📡

📡 ▪️ 🇵🇱  Jasmine Tours jest oficjalnym organizatorem zimowej wyprawy na K2 Johna Snorii Ali Sadpara Sajid Sadpara. Dzisiaj 7 lutego poprosiliśmy o kolejną misję poszukiwawczą na K2 w celu odnalezienia zaginionych. Według Sajida Sadpary, syna Muhammada Ali Sadpary, który ostatnio widział swojego ojca, John Snorri Sigurjónsson i Pablo, wszyscy trzej zdobyli szczyt K2, a w drodze powrotnej zaginęli. Jasmine Tours będzie koordynować sytuację na ziemi z zespołem śmigłowców lotnictwa wojskowego, 5 pilotów Squarden z podziękowaniami. Dziękujemy wszystkim pomagającym w poszukiwaniach i misji ratunkowej, szczególnie Maqsoodowi ul Mulk prezydentowi PATO, Sajjadowi Shah, Zulfi Bukhari specjalnemu doradcy premiera ds. turystyki, Ministrowi Turystyki GB

07.02.2021 (Asghar Ali Porik) - Ali Sadpara, John Snorri i JP Moh Jasmine Tours is official organizers of John Snorii Ali Sadpara Sajid Sadpara winter K2 expedition. Today 7th Feb we requested another search mission on K2 to trace 3 missing person. Accordingly to Sajid Sadpara son of Muhammad Ali Sadpara who last time saw his father, John Snorri Sigurjónsson and Pablo near bottle neck and assuming, all three have summit K2 and one the way back they are gone missing. Jasmine Tours will coordination ground situation with the Army Aviation helicopter team, 5 Squarden pilots with thanks. Thankful to all helping in search and rescue mission, especially Maqsood ul Mulk president PATO, Sajjad Shah, Zulfi Bukhari special advisor to prime minister on tourism, Tourism Minister GB

Winter K2 Ali Sadpara

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

06.02.2021 Club Los 14 Juan Pablo Mohr Prieto

📡

📡 ▪️ 🇵🇱  Wyślijmy razem energię, ciepło i światło Juanpi, John i Ali w drodze do bazy i niech wkrótce do nas wrócą. Zachęcamy was do przyłączenia się do modlitwy dzisiaj o godzinie 20:00, aby wysłać im dużo siły i bezpieczny powrót.

06.02.2021 Club Los 14 Juan Pablo Mohr Prieto. PRAYER LINK TODAY 8pm Let's send energy, warmth and light together to Juanpi, John and Ali on their way to base camp and may they return to us soon. We encourage you to join in prayer today at 8pm to send them much strength and a safe return.

Winter K2 Juan Pablo Mohr Prieto

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

07.02.2021 (Sheny 🕉) 💔 Atanas Skatov

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 

Łzy wysychają od czasu do czasu, ale nie ból w sercu!
Wokół mnie jest pamięć o Tobie i Twojej uśmiechniętej twarzy!
Poszliśmy razem i razem wróciliśmy do domu, ale nie tak, jak sobie to wyobrażałam. Ten obowiązek wobec ciebie jest tak trudny, moja miłości! Nigdy cię nie zapomnę! Wiem, że jesteś w lepszym miejscu i chcę, żebyś wiedział, że żyjesz i będziesz żyć w moim sercu, tak jak w sercach twoich krewnych i rodziny, w sercu Vasco, w sercach twojej matki, twojego ojca , twojej siostry… i w sercach wielu innych ludzi!
Tęsknię za ostatnią rozmową, za kolejnym ciepłym uściskiem, który trwał tak długo, że skamieniały mi ręce i nie mogłam pozwolić ci odejść! Pamiętam noc, kiedy wysłałam cię, byś podążał swoimi śladami! Kocham Cię za to kim jesteś! Nie miałam prawa cię powstrzymywać! Tylko moja samolubna miłość chce cię zatrzymać.
Ryzykował dla niej życie i wiem, że mu się udało! Był cel! Była misja! Żył swoją wiarą każdego dnia swojego życia! Twoje życie nie poszło na marne. Było w tym tak wiele znaczenia. Byłeś i jesteś motywacją dla wielu ludzi. Wiem, że wiesz, ale chciałam ci tylko powiedzieć! Ponieważ chcę Ci jeszcze milion razy powiedzieć „KOCHAM CIĘ”!
Tyle bólu, który nie ustępuje! Zawsze mi mówiłeś, że jestem bardzo silna, a czasem lekkomyślnie odważna i szalona. Tak kochanie! Ale nie tak bardzo jak ty! Byłeś i jesteś niesamowitą i wyjątkową osobą, dla której słowa to za mało! Niepoprawny marzyciel i idealista. Idealista aż do naiwności! Odważny, silny, kochający, dzielny, dobry człowiek! Bardzo wytrwały, zdyscyplinowany i celowy! Nadal jestem zdumiona twoją umiejętnością radzenia sobie i robienia tak wielu rzeczy w kupie i zawsze, aby twój dzień nie poszedł na marne, komunikujesz się z górami lub uprawiasz sport! Twoja dusza jest tam, gdzie jej miejsce… .wysoko
Dziś rano poczułam takie wyrzuty sumienia, że ​​nienawidziłam siebie.
.
Przepraszam moje kochanie! Zjadłam kilka kawałków owoców bez ciebie, ale ledwo je połknęłam! Przez ostatnie kilka dni marzyliśmy o bardzo prostych i małych rzeczach. Wracajmy do ciepłego. Jedzmy świeże owoce i warzywa. Weźmy gorący prysznic. Wiem, ile wycierpiał i byłam świadkiem, jak trudno było jeść na wyprawach i wiem, jak bardzo kochał owoce. Uwielbiał je! Codziennie rano jadł owoce. Nie ze mną! Szczęście tkwi w drobiazgach i miałam zaszczyt dzielić się nimi z tobą i być po twojej stronie!
Dziękuję kochanie ! Dziękuję za podzielenie się ze mną swoim światem! Dzięki za horyzonty, które mi pokazałeś i ujawniłeś! Dziękuję za zaproszenie! Dziękuję, że jesteś jedną z nielicznych osób, które uwierzyły w moje szaleństwo! Niezwykle rzadka osoba! Kiedy podzieliłam się z Tobą moim marzeniem o jeździe rowerem po Ameryce Południowej, nie śmiałeś się ze mnie. Właśnie powiedziałeś, że jestem szalony i możemy to zrobić po zakończeniu projektu, wspinając się na najwyższe szczyty planety! Mieliśmy tyle wspólnych marzeń i planów! Byłam gotowa podążać za tobą wszędzie i mimo wszystko!
SPOCZYWAJ W POKOJU !

07.02.2021 (Sheny 🕉) 💔 Atanas Skatov

The tears dry up from time to time, but not the pain in my heart! The memory of you and your smiling face are all around me! We went together and went home together, but not the way I imagined it, my dear. This duty to you is so difficult, my love! To be a document in my hands and you will be gone! Why ?! I want to be able to disappear. Away! For a very long time! Until I forget, but I know it's impossible! I will never forget you! I know that you are in a better place and I want you to know that you live and will live in my heart, as in the hearts of your relatives and family, in the heart of Vasco, in the hearts of your mother, your father, your sister. and in the hearts of many other people!

Oh, how awful, awful, awful I long for one last conversation, for another warm hug that lasts so long that my hands get petrified and I can't let you go! I remember the night I sent you… your footsteps… not to be…! I love you for who you are! I had no right to stop you! Only my selfish love wants to keep you, but you belong to your cause! He risked his life for her and I know he succeeded! There was a purpose! There was a mission! He lived his faith every day of his life! Your life was not in vain. There was so much meaning in it. Leave so much behind. You were and are a motivation for many people. I know you know, but I just wanted to tell you! As I want to tell you a million more times "I LOVE YOU"!

So much pain that does not subside! You always told me that I was very strong and sometimes recklessly brave and crazy. Yes, honey! But not as much as you! You were and are an amazing and unique person for whom words are not enough! An incorrigible dreamer and idealist. An idealist to the point of naivety! Brave, strong, loving, brave, valiant, good and brave man! Very persistent, disciplined and purposeful! I'm still amazed at your ability to cope and do so many things in a heap and always, so that your day is not in vain, you communicate with the mountains or play sports! Your soul is where it belongs… .high, high, high… This morning I felt such remorse that I hated myself. After two days of almost no sedative food, I realized I needed to eat something.

Sorry, my love! I ate a few slices of fruit without you, but I barely swallowed them! The last few days we have been dreaming of very simple and small things. Let's get back warm. Let's eat fresh fruits and vegetables. Let's take a hot shower. I know how much he suffered and I witnessed how difficult it was to eat during expeditions and I know how much he loved fruit. He adored them! He ate fruit every morning, but not this one. Not with me! Happiness is in the little things and I had the privilege of sharing them with you and being by your side!

Thank you, my love ! Thank you for sharing your world with me! Thanks for the horizons you showed me and revealed! Thank you for having you! Thank you for being one of the few people who believed in my madness! Extremely rare person! When I shared with you my dream of cycling around South America, you didn't laugh at me. You just said I'm crazy and we can do it after you finish your project by climbing the highest peaks on the planet! We had so many common dreams and plans! We believed that we could have our little family outside the matrix and you know that I was ready to follow you everywhere and in spite of everything! This is not Goodbye, my love! REST IN PEACE !

Winter K2 Atanas Skatov & Sheny 🕉 💔
Winter K2 Atanas Skatov & Sheny 🕉 💔
Winter K2 Atanas Skatov & Sheny 🕉 💔

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

06.02.2021 (Tony Brownlee)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱  Modlimy się o tych niesamowitych ludzi wciąż zaginionych wysoko na k2

06.02.2021 (Tony Brownlee) Our orayers are with these 2 incredible people still missing high on k2

Winter K2 Tony Brownlee Storie

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

06.02.2021 (Sayed Zulfikar Bukhari) - Ali Sadpara, John Snorri i JP Mohr

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 

Grupy poszukiwawcze i ratownicze aktywnie poszukują Ali Sadpara, John Snorri i JP Mohr. Warunki pogodowe nie są sprzyjające, więc nie jest to łatwa misja. Mamy wsparcie Armii Pakistańskiej i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by bezpiecznie dowieźć ich do domu.
Módlcie się Pakistanie!

06.02.2021 (Sayed Zulfikar Bukhari) - Ali Sadpara, John Snorri i JP Mohr 🙏 (ORGINAL TXT)Search & rescue teams are actively looking for Ali Sadpara,John Snorri & JP Mohr. Weather conditions aren’t favourable so it’s not an easy mission. We have support of Pakistan Army and will be doing everything possible to get them home safely. Keep praying Pakistan!

Winter K2 John, Ali, and Pablo

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

06.02.2021 (Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱  1.

Minęło już ponad 30 godzin, a my (w obozie) nie otrzymaliśmy żadnych wieści o Johnie Snorri🇮🇸, Ali Sadpara 🇵🇰 i Juan Pablo Mohr 🇨🇱, ponieważ żaden z nadajników GPS nie działa. 5 lutego o 1 w nocy PKT John, Ali i Sajid rozpoczęli ostateczne podejście na szczyt z C III, Juan Pablo (No O2) dołączył do zespołu.
∙ Wczoraj w południe syn Alego (Sajid) zameldował z C III, że byli razem do Bottle Neck około 10 rano PKT, wszyscy byli w dobrej formie i zmierzali w kierunku szczytu. Z powodu problemu z regulatorem tlenu Sajid musiał wrócić z Bottle Neck do C III. Sajid czekał na Alego, Johna i Juana Pablo przez ponad 20 godzin z przekonaniem, że uda im się dotrzeć na szczyt i zejść z powrotem do C III, przekonał go do zejścia w dół – on już opuścił C III, był zbyt długo na górze, będzie bardziej wyczerpany i nie będzie w stanie im pomóc, jeśli wrócą. Powiedziałem 2 Szerpom (Temba Bhote i Phurbu Kusang) z naszego zespołu (SST), aby pozostali w pogotowiu w C I, aby przygotować jedzenie i ciepłą wodę dla Sajida, a także na wypadek, gdyby Sajid potrzebował pomocy w drodze powrotnej.
∙ Otrzymaliśmy potwierdzoną wiadomość od Armii, że wysłali dwa helikoptery wraz z 2 pakistańskimi alpinistami na misję poszukiwawczo-ratowniczą. Pilot został poinstruowany, aby wzbić się maksymalnie w górę, ponieważ powyżej 6500m jest bardzo niska temperatura i wiatr 35+ KM. W obozie przygotowaliśmy butle z tlenem, żywność, maski i regulatory dla 2 pakistańskich wspinaczy (HAP).
∙ Teraz w obozie – czekamy na helikopter wojskowy.
2.
– Helikopter wojskowy wykonał lot poszukiwawczy prawie na wysokość 7000m i wrócił do Skardu, niestety nie udało się niczego namierzyć. Warunki w górach, a nawet w obozie są coraz gorsze. Liczymy na dalsze postępy, ale pogoda i wiatry nie pozwalają na to.
– Sajid bezpiecznie dotarł do obozu I, wkrótce zejdzie do obozu macierzystego, wyślemy mu więcej pomocy, aby mógł przejść BC.
3.
Sajid Sadpara bezpiecznie z powrotem

06.02.2021 (Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵) 🙏 (ORGINAL TXT) t’s already been more than 30 hours, we (at basecamp) have received no news of John Snorri🇮🇸, Ali Sadpara 🇵🇰, and Juan Pablo Mohr 🇨🇱, since none of the GPS trackers seem to be working. 5th Feb at 1 AM PKT John, Ali, and Sajid starting their final summit push from C III, Juan Pablo (No O2) joined the team. ∙ Yesterday noon, Ali’s son (Sajid) reported from C III that they were together till Bottle Neck around 10 AM PKT, all were fine and in a good shape and heading toward the summit, due to the problem with his oxygen regulator Sajid had to return to C III from Bottle Neck. Sajid waited for Ali, John, and Juan Pablo for more than 20 hours with the belief, they will make it to the summit and descend back to C III, convinced him to descend down-he already left C III, he has been up too high for too long, he will be more exhausted, and not able to help them if they return. I told 2 of the Sherpas (Temba Bhote and Phurbu Kusang) of our team (SST) to stay stand by at C I to prepare food and hot water for Sajid and also incase Sajid needs help on the way back. ∙ Received confirmed message from Army, they sent two helicopters along with 2 Pakistani Climbers, for Search and Rescue mission. The pilot has been instructed to take the flight up as maximum as possible, it’s very low temperature and 35+ KM wind above 6500m. At the basecamp, now we have prepared oxygen bottles, high foods, masks, and regulators for 2 Pakistani climbers (HAP). ∙ Now at Basecamp - Waiting Army's Helicopter

Update 2: • Army's Helicopter made a search flight almost up to 7000m and returned back to Skardu, unfortunately, they can not trace anything. The condition up in the mountain and even at the basecamp is getting poor. We are looking for further progress, but the weather and winds are not permissible. • Sajid safely reached Camp I, he will descend to advance basecamp very soon, sent more help for him to advance BC.

Update 3: • Sajid Sadpara safely back ⛰️

Winter K2 Winter K2 Sajid Sadpara
Winter K2 John, Ali, and Pablo
Winter K2
Winter K2
Winter K2 John, Ali, and Pablo
Winter K2 John, Ali, and Pablo
Winter K2 John, Ali, and Pablo
Winter K2
Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

06.02.2021 (Alpinismo y Montaña - Carlos Garranzo)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

OPERACJA RATUNKOWA To jest jedyny raport, jaki będziemy składać, dopóki to się nie skończy To jest to, co trzeba zrobić w takich sytuacjach, pozwolić im pracować, nie tracić nadziei.
.
Najpierw dobre wieści. Dziś rano Sajid Ali Sadpara, syn Muhammada i Antonio Sykaris, grecki alpinista, który miał problemy ze zejściem z powodu zamrożenia stóp, są już w obozie Base. Urazy Antoniosa są oceniane przez lekarza BC.
.
Również dziś rano, jak zapewne wiecie, dwa helikoptery PAF przeleciały nad górą na najwyższej wysokości, które były bezowocne. Wycofali się.
.
Jednocześnie rozpoczęto misję ratunkową lądową, w której chcielibyśmy zwrócić uwagę na występ pakistańskich alpinistów Fazal i Jalal, którzy wspierali firmę Jasmine Tours dla grupy filmowej Elia Saikaly i Imitaz oraz Akbar z wioski Sadpara, który przybył dziś z helikopterem.
.
Czekamy na rozwój wydarzeń. Różne media w Pakistanie i Chile twierdzą, że fakty są niepotwierdzone. Jedyną bezpośrednią informacją o Johnie, Ali i JP jest ta, którą dostarczył Sajid, gdy spadł na C3. Że 3 byli w dobrym stanie i kontynuowali atak. Od tamtej pory nie było więcej komunikacji z alpinistami.
.
Podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczą w tej akcji ratunkowej za pomoc, zwłaszcza Pakistańskim Siłom Zbrojnym i drużynie Alex Txikon, która jest w Manaslu, za wszystkie działania podjęte w celu przyspieszenia procesu na maksa.
.
Dziękujemy Wam również za okazywane przez Was troski i uczucia, amatorzy, wspinacze i przyjaciele, ale proszę Was, aby do zakończenia operacji, z wynikiem, ograniczyć maksymalnie swoje prywatne wiadomości, prosząc o informacje lub okazanie wsparcia. Pomimo dobrych intencji, które są realizowane, utrudniają misje ratunkowe, blokują linie komunikacyjne i nie można na nie odpowiedzieć w tej chwili. Teraz możemy być cierpliwi i czekać.
.
Kanały OFICJALNE informują, możesz je sprawdzić, aby być na bieżąco i powiadomić o wynikach, gdy tylko będą mieć jakieś ostateczne i jednoznaczne informacje.
.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za okazanie miłości i współpracy.
.
📸 Antonia Sykaris w BC i pakistańscy wspinacze

06.02.2021 (Alpinismo y Montaña - Carlos Garranzo) (ORGINAL TXT)

RESCUE OPERATION . This is the only report we are going to do until this is over. It is what you have to do in these situations, let them work, not lose hope even though we are aware that every second that passes the chances are less, and think about their families before doing or saying anything.

Good news first. This morning, Sajid Ali Sadpara, son of Muhammad, and Antonios Sykaris, the Greek mountaineer who had trouble descending due to frostbite on his feet, are already at Base Camp. Antonios's injuries are being evaluated by the BC doctor.

Also this morning, as you know, two PAF helicopters flew over the mountain at the highest altitude they could within the meteorological conditions that existed, unsuccessfully. They have retired.

At the same time, a rescue mission by land was launched in which we would like to highlight the performance of the Pakistani mountaineers Fazal and Jalal, who provided support through the company Jasmine Tours to the group of filmmaker Elia Saikaly; and Imitaz and Akbar from Sadpara village, who arrived today with the helicopters. All great climbers, who have uploaded food and helped Sajid descend safely.

We are still waiting for the evolution of events. Various media in Pakistan and Chile are stating things that are not confirmed as facts. The only direct information available on John, Ali and JP is that provided by Sajid when descending to C3. That the 3 were at 10 am PKT in the bottleneck, in good condition, and they were continuing the attack. Since then there has been no further communication with the climbers.

The only OFFICIAL sources are those of the climbers and the companies that supported them in BC, Jasmine Tours Pakistan in the case of John Snorri and Muhammad Ali Sadpara and Seven Summit Treks, through Chhang Dawa Sherpa in the case of Juan Pablo Mohr (@ jp.mohr @ los14ochomiles IT)

Thank all those who are participating in this rescue operation for their help, especially the Pakistani Armed Forces and Alex Txikon's team at Manaslu, for all the efforts made to speed up the process as much as possible.

We also thank you all for the expressions of concern and affection that you are showing, amateurs, climbers and friends, but I would ask you that until the operation is finished, with whatever result, you limit your private messages requesting information or showing support as much as possible. Despite the good intention with which they are carried out, they hinder the rescue missions, block the lines of communication and it is impossible to answer you at this time. Now we can only be patient and wait.

The OFFICIAL channels are informing, you can consult them to be up to date and will communicate the result as soon as they have some definitive and conclusive data.

Again, thank you all for your displays of affection and collaboration. . 📸 Antonios Sykaris in BC and Pakistani climbers

THANKS! Alpinismo y Montaña - Carlos Garranzo

Winter K2 Antonios Sykaris
Winter K2 Antonios Sykaris

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

06.02.2021 Mingma Gyabu Sherpa (David)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Wszyscy módlcie się za moich przyjaciół! Są zaginieni na K2 od 40 godzin! Mamy nadzieję na uratowanie ich!

06.02.2021 Mingma Gyabu Sherpa (David) (ORGINAL TXT) All our pray for my friends! Thwy are missing in K2 from last 40 hours! Hoping for save news of them!⛰️

Winter K2 Stories Mingma Gyabu Sherpa (David)

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

06.02.2021 (Tamara Lunger)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Tamara jest bezpieczna w obozie bazowym. Fizycznie czuje się dobrze, oczywiście bardzo smutna z powodu braku wiadomości o JP, Ali i Johnie.
Dziękuję wszystkim za wiadomości i miłość.
Tamara’s Team]
(Zdjęcie archiwalne)

06.02.2021 (Tamara Lunger) 🙏 (ORGINAL TXT) We haven’t had the possibility to speak to her personally but we have the news from the expedition leader at BC that Tamara has arrived at the ABC. We’ll keep you updated. And thank you for the support. (Archive image)

Winter K2 Tamara Lunger

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

06.02.2021 (Mingma G)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Mam nadzieję, że doczekamy się cudu na K2. 

06.02.2021 (Mingma G) 🙏 (ORGINAL TXT) I hope we see miracle on K2 🙏

Winter K2 photo: Mingma G

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

06.02.2021 (John Snorri) 🙏

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Drodzy przyjaciele Z przykrością informujemy, że po nocy nie otrzymaliśmy żadnych nowych wiadomości od Johna, Ali’ego i Pablo. Jedyną wiadomością jaką mamy jest to, że Sajid Ali bezpiecznie schodzi z obozu 3. Jesteśmy wdzięczni pakistańskiej armii, która uruchomiła helikopter ratunkowy oraz islandzkiemu ministerstwu spraw zagranicznych za wspaniałą współpracę. Dziękujemy za Wasze wsparcie, nie tracimy wiary.

06.02.2021 (John Snorri) 🙏 (ORGINAL TXT) Dear friends We regret to inform that we have not received any new news from John, Ali, and Pablo after the night. The only news we have is that Sajid Ali is descending safe from camp 3. We are grateful to the Pakistani army that has activated a helicopter rescue team and the Icelandic ministry of foreign affairs for their great cooperation. Thanks for all your support, we keep faith.

Winter K2( John Snorri)

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

06.02.2021 (Oswald Rodrigo Pereira) 🙏

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

@ john.snorri wciąż mamy kawę do wypicia (może to być nawet cappuccino) i kilka rozmów do przeprowadzenia … mam nadzieję, że jesteś w drodze
@muhammadalisadpara masz swojego syna czekającego na ciebie w BC i wszystkich twoich przyjaciół, chcemy zobaczyć cię szczęśliwego i tańczącego
@ jp.mohr Wierzę, że jesteś w drodze w dół, wciąż mamy kilka historii do wymiany

06.02.2021 (Oswald Rodrigo Pereira) 🙏

Winter K2 Oswald Rodrigo Pereira Storie
Winter K2 Oswald Rodrigo Pereira Storie
Winter K2 Oswald Rodrigo Pereira Storie

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

06.02.2021 (Ali, Johna Snorri i JP Mohr) 🙏

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Aktualizacja: Wciąż czekamy na kontakt Ali, Johna Snorri i JP Mohr. Podejmowane są środki ostrożności na wypadek konieczności akcji ratunkowej. Ostatnia łączność między Sajidem a bazą była o 01:00 rano i 04:00 rano. Potrzebne modlitwy

Rao Ahmad

06.02.2021 (Ali, Johna Snorri i JP Mohr) 🙏 (ORGINAL TXT) Update: #k2winterexpedition2021 We are still waiting for Ali, John Snorri and JP Mohr to get in contact. While precautionary measures are being undertaken in case of a rescue being necessary. Last communication b/w sajid and base camp was at 01:00am and 04:00am. Prayers needed Rao Ahmad

Winter K2 Muhammad Ali Sadpara

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

05.02.2021 (John Snorri)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

W tej chwili nie mamy żadnych wieści od zespołu, odkąd Sajid zszedł z wąskiego gardła, gdzie zespół znajdował się dziś rano o 10.00 PKT. John i Ali są niezwykle silnymi wspinaczami, więc mamy nadzieję, że wkrótce pojawią się w C3.
💙💙🤍❤🤍💙💙 & 💚💚💚🤍💚💚💚

05.02.2021 (John Snorri) (ORGINAL TXT) At this moment we haven't heard from the team since Sajid descended from bottleneck where the team was located 10.00 PKT this morning. John and Ali are extremely strong climbers so we are hopeful that they will show up in C3 soon. 💙💙🤍❤🤍💙💙 & 💚💚💚🤍💚💚💚

Winter K2 fb John Snorri

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

05.02.2021 (Dr Jon Kedrowski)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

ZMARŁY PRZYJACIEL – Zrobiłem to zdjęcie z moim przyjacielem Atanasem Skatovem dziś rano o 8:30 tuż przed opuszczeniem obozu 3, aby zejść. Godzinę później, podczas schodzenia z obozu 3, spadł. Spełniły się moje najgorsze obawy. Dowiedziałem się o tym przez radio, gdy byłem jeszcze w High Camp 2 i potrzebowałem wszystkiego, co miałem w sobie, aby skupić się na każdym kroku i bezpiecznie zejść na dół. Wciąż nie mogę w pełni pojąć, że go nie ma. Cały czas oczekuję, że wejdzie teraz do namiotu w Basecamp i rzuci jakiś żart. Jego uśmiech i humor były zaraźliwe. Atanas był bardzo doświadczonym wspinaczem, zdobył już 10 z 14 najwyższych szczytów świata, K2 byłoby jego jedenastym.
Tuż przed zrobieniem tego zdjęcia rozmawialiśmy o rozczarowaniu związanym z nieosiągnięciem szczytu, ale żaden z nas się nad tym nie zastanawiał. Zamiast tego, w bezgranicznej pozytywności Atanasa, rozkoszowaliśmy się szczęściem, że byliśmy tam, gdzie byliśmy, patrząc na spektakularny widok przed nami z obozu 3 na K2 zimą… surrealistyczny. Uściskaliśmy się nawzajem, obiecując, że wzniesiemy toast przy kolacji wieczorem, gdy obaj bezpiecznie wrócimy do Basecamp. Ja ruszyłem w dół i wróciłem do Basecamp o 17:30. On wyszedł niedługo po mnie. To ostatni raz, kiedy widziałem mojego przyjaciela.
Jego dziewczyna Sheny była z nami w Basecamp przez całą wyprawę, a ich namiot znajdował się tuż obok naszej kopuły. Moje serce pęka dla niej, całej jego rodziny, przyjaciół i bliskich. Trudno mi znaleźć słowa. Więc przestanę pisać i podsumuję jego istotę tym drugim obrazem.
Byliśmy wdzięczni, że mogliśmy powitać z powrotem prawie wszystkich członków SST. Większość z nich jest już bezpieczna na dole. Czekamy na wieści od tych, którzy zeszłej nocy wspinali się na szczyt, w tym JP Mohr, John Snorri i Ali Sadpara, którzy jeszcze się nie odezwali. Prosimy o przesłanie im całej pozytywnej energii i ciepła, które możecie zebrać, aby bezpiecznie wrócili.

05.02.2021 (Dr Jon Kedrowski) (ORGINAL TXT) Grateful this guy @colinobrady is back in Basecamp safe and sound. For sunset I headed up the glacier towards ABC and met Colin, Ming Temba, and Pasang Norbu who came all the way from camp 3 today. It was a beautiful sunset for a reunion. Love these guys so much and the bonds that are created on an expedition like this will last a lifetime. Happy to also greet Tomas, Josette, Lhakpa Temba, Lhakpa Dendi, and soon Tamara and Noel all making it back safe! Most are now down safe. A few others are in Camp 1- and for now please continue to send all the energy and safety in the world to JP, John Snorri and Ali who we have not heard from and maybe got to the summit before sunset but we are waiting to get confirmation from Ali’s Son who is in Camp 3. John Snorri left at 11pm last night and Ali and JP sometime between 1-3am. They have all been above 7500m now for almost 24 hours and JP without Supplemental Oxygen. Hoping for the best for them all.

Winter K2 Dr Jon Kedrowski
Winter K2 Dr Jon Kedrowski
Winter K2 Dr Jon Kedrowski
Winter K2 Dr Jon Kedrowski
Winter K2 Dr Jon Kedrowski
Winter K2
Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

05.02.2021 Mingma Gyabu Sherpa (David)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Znów straciliśmy wielkiego alpinistę, który był nie tylko dobrym alpinistą, ale naprawdę wspaniałym człowiekiem! Nigdy nie zapomnę wszystkich dobrych wspomnień z Tobą w K2 basecamp. Spoczywaj w pokoju mój przyjacielu! Atanas! 💔💔💔 Serdeczne wyrazy współczucia dla jego rodziny i całej bułgarskiej rodziny wspinaczkowej!

05.02.2021 Mingma Gyabu Sherpa (David) (ORGINAL TXT) Again we lost a great mountaineer who not just a good mountaineer but a really great human being! I will never forget all the good memories with you in K2 basecamp. Rest in peace my friend! Atanas! 💔💔💔 All my heartfelt condolence to his family and all Bulgarian Climbing family!

Winter K2 🕯 Atanas Skatov 🇧🇬

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

05.02.2021 (Oswald Rodrigo Pereira)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Naprawdę trudno uwierzyć, że rozmawialiśmy 3 dni temu, a teraz już cię nie ma. Atanas Skatov Spoczywaj w pokoju. Wierzę, że zginąłeś robiąc to, co kochałeś.

05.02.2021 (Oswald Rodrigo Pereira) (ORGINAL TXT) It’s really hard to believe we spoke 3 days ago and now you are gone. Atanas Skatov Rest In Peace. I do believe you died doing what you loved.

Winter K2 🕯 Atanas Skatov 🇧🇬

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

05.02.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Chciałabym bardzo wrzucić pozytywną informację. Niestety. K2 jest bezlitosne.
Dziś odszedł kolejny wspaniały człowiek. Atanas Skatov z Bułgarii. Jako weganin zdobył 10 ośmiotysięczników. Spadł z obozu 3 do ABC. Ponad 2 km w dół….
Bardzo pozytywna i uśmiechnięta osoba i tak go zapamiętamy.
Dziś kilkanaście osób próbujących wczoraj atakować szczyt schodziło z C3. Niektórzy doszli do Bazy, inni do ABC i C1. Część ma odmrożenia.
Najbardziej niepokojący jest brak kontaktu z 3 osobami z ataku szczytowego od 12h. Od 22h są w drodze na szczyt, być może, już ze szczytu.
Wszystko trwa zdecydowanie za długo. W tak ekstremalnych warunkach poziom ryzyka na jakie się zdecydowali jest najwyższy. Za kilka godzin w okolicy szczytu zacznie wiać zdecydowanie silniejszy wiatr, za kilkanaście godzin będzie miał on siłę ponad 80km/h.
Warunki robią się bardzo niebezpiecznie.
Ciężko już jakimiś słowami opisać dzisiejsze emocje.. Niczego nie pragnę tak, jak tego, by wszyscy bezpiecznie wrócili.

05.02.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱) I would very much like to throw in a positive note. Unfortunately. K2 is merciless. Today another wonderful man passed away. Atanas Skatov from Bulgaria. He climbed 10 eight-thousanders as a vegan. He fell from Camp 3 to ABC. Over 2 km down.... A very positive and smiling person and this is how we will remember him. Today a dozen or so people who tried to attack the summit yesterday descended from C3. Some of them reached the base, others reached ABC and C1. Some of them have frostbite. The most disturbing is the lack of contact with 3 people from the summit attack since 12h. Since 22h they are on their way to the summit, perhaps, already from the summit. Everything takes far too long. In such extreme conditions the level of risk they have decided to take is the highest. In a few hours a stronger wind will start blowing near the summit, in a dozen or so hours it will have the strength of over 80km/h. Conditions are getting very dangerous. It is hard to describe in words today's emotions. I want nothing more than for everyone to come back safely.

Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

05.02.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

ZMARŁY PRZYJACIEL – Zrobiłem to zdjęcie z moim przyjacielem Atanasem Skatovem dziś rano o 8:30 tuż przed opuszczeniem obozu 3, aby zejść. Godzinę później, podczas schodzenia z obozu 3, spadł. Spełniły się moje najgorsze obawy. Dowiedziałem się o tym przez radio, gdy byłem jeszcze w High Camp 2 i potrzebowałem wszystkiego, co miałem w sobie, aby skupić się na każdym kroku i bezpiecznie zejść na dół. Wciąż nie mogę w pełni pojąć, że go nie ma. Cały czas oczekuję, że wejdzie teraz do namiotu w Basecamp i rzuci jakiś żart. Jego uśmiech i humor były zaraźliwe. Atanas był bardzo doświadczonym wspinaczem, zdobył już 10 z 14 najwyższych szczytów świata, K2 byłoby jego jedenastym.
Tuż przed zrobieniem tego zdjęcia rozmawialiśmy o rozczarowaniu związanym z nieosiągnięciem szczytu, ale żaden z nas się nad tym nie zastanawiał. Zamiast tego, w bezgranicznej pozytywności Atanasa, rozkoszowaliśmy się szczęściem, że byliśmy tam, gdzie byliśmy, patrząc na spektakularny widok przed nami z obozu 3 na K2 zimą… surrealistyczny. Uściskaliśmy się nawzajem, obiecując, że wzniesiemy toast przy kolacji wieczorem, gdy obaj bezpiecznie wrócimy do Basecamp. Ja ruszyłem w dół i wróciłem do Basecamp o 17:30. On wyszedł niedługo po mnie. To ostatni raz, kiedy widziałem mojego przyjaciela.
Jego dziewczyna Sheny była z nami w Basecamp przez całą wyprawę, a ich namiot znajdował się tuż obok naszej kopuły. Moje serce pęka dla niej, całej jego rodziny, przyjaciół i bliskich. Trudno mi znaleźć słowa. Więc przestanę pisać i podsumuję jego istotę tym drugim obrazem.
Byliśmy wdzięczni, że mogliśmy powitać z powrotem prawie wszystkich członków SST. Większość z nich jest już bezpieczna na dole. Czekamy na wieści od tych, którzy zeszłej nocy wspinali się na szczyt, w tym JP Mohr, John Snorri i Ali Sadpara, którzy jeszcze się nie odezwali. Prosimy o przesłanie im całej pozytywnej energii i ciepła, które możecie zebrać, aby bezpiecznie wrócili.

05.02.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸) (ORGINAL TXT) FALLEN FRIEND - I took this picture with my friend Atanas Skatov @atanasskatovathlete this morning at 8:30am just before I left Camp 3 to descend. One hour later, while descending from Camp 3, he fell to his death. My worst fears came true. I found out over the radio while I was still at High Camp 2, and it took everything I had in me to stay focused on each step to get down safely. I still can’t fully comprehend that he is gone. I keep expecting him to walk into the tent at Basecamp right now and crack a joke. His smile and humor were infectious. Atanas was a very experienced climber, having already summited 10 of the 14 tallest peaks in the world, K2 would have been his 11th. Just before we took this picture we were chatting about the disappointment of not reaching the summit, but neither of us were dwelling on that. Instead, in Atanas’ boundless positivity, we were relishing in our good fortune to be where we were, looking out on the spectacular view in front of us from Camp 3 on K2 in the winter...surreal. We gave each other a big hug promising to have a toast over dinner tonight when we both arrived back in Basecamp safely. I headed down and made it back to Basecamp at 5:30pm. He left not long after me. That’s the last I’ll ever see of my friend. His girlfriend Sheny @sheny.b was in basecamp with us the entire expedition and their tent was right next to our dome. My heart breaks for her, his entire family, friends and loved ones. I am struggling to find the words. So I’ll stop writing and sum up his essence with this second image. We’ve been grateful to welcome back nearly all SST members. Most are now down safe. We await word from those that ascended toward the summit last night including JP Mohr, John Snorri, and Ali Sadpara who have not been heard from. Please send them all the positive energy and warmth you can muster for their safe return.

Winter K2 Atanas Skatov & Colin O'Brady
Winter K2 Colin O'Brady

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

05.02.2021 Muhammad Ali Sadpara, John Snorri

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Właśnie skontaktowałem się z Sajidem przez zespół BC. Jest w C3. Wyszedł sprawdzić, czy nie ma po nich śladu. Nie widział żadnych świateł ani żadnego ruchu. Ma jedzenie, śpiwór i trzyma się mocno. Opublikujemy wiadomości, jak tylko nas poinformuje.
Rao Ahmad

05.02.2021 Muhammad Ali Sadpara, John Snorri (ORGINAL TXT) I just got in contact with Sajid via BC team. He is at C3. He went out to check if there is any trace of them. He hasn't saw any lights or any movement. He has food, sleeping bag and he is holding tight. We'll publish the news as soon as he informs us. Rao Ahmad

Winter K2 John Snorri & Muhammad Ali Sadpara

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

05.02.2021 (Muhammad Ali Sadpara Management)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Proszę, skończcie z tym bezsensem. Nie mamy bezpośredniego kontaktu z zespołem. Nadal nie znamy ich dokładnej lokalizacji. Fake news w mediach to wstyd dla dziennikarstwa. Proszę, módlcie się za nich, zamiast punktować. To jest niepokojące dla ich rodzin i społeczności wspinaczkowej. Opublikujemy wiadomość, jak tylko skontaktujemy się z zespołem.

05.02.2021 (Muhammad Ali Sadpara Management) (ORGINAL TXT) Please stop this non sense. We have no direct contact with the team. We still don't know their exact location. The fake news all over the media is a shame for journalism. Please pray for them instead of scoring. It's disturbing for their families and climbing community. We'll publish the news as soon as we get in contact with the team. Management

Winter K2 Muhammad Ali Sadpara

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

😢 05.02.2021 (Atanas Skatov) Rest In Peace Atanas 🙏

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Spoczywaj w pokoju Atanas 🙏
W piątek 5 lutego około 10:30 rano nasz członek Atanas z Bułgarii 🇧🇬 spadł z liny w pobliżu japońskiego C3. Atanas wspinał się ze swoim Szerpą i poszedł kilka metrów do przodu, aby Szerpa mógł go dobrze widzieć. Podczas zmiany jego z jednej liny na drugą, wydaje się, że jakieś błędy wystąpiły i spadł w dół.
Jego ciało zostało zabrane przez helikopter wojskowy około 5500m 3pm tego samego dnia. Sona, Pechhumbe i ja udaliśmy się na miejsce i odzyskaliśmy ciało. Wojsko było niezwykle szybkie i sprawne.
Atanas, mój dobry przyjaciel, który wszedł na 10 x 8000m, był bardzo cenionym członkiem przez wszystkich innych członków ekspedycji. Głębokie kondolencje dla jego rodziny i przyjaciół. Straciliśmy dziś wielkiego górskiego przyjaciela.

05.02.2021 (Atanas Skatov) (ORGINAL TXT) Rest In Peace Atanas 🙏 Friday 5 February around 10:30am our member Atanas from Bulgaria 🇧🇬 fell from the rope near Japanese C3. Atanas was climbing with his Sherpa and went a few metres ahead so the Sherpa could see it properly. While changing his safety from one rope to the other, seems some errors occurred and he fell down, we had fixed the mountain with new ropes and it’s not broken. His body got recovered by army helicopter around 5500m 3pm the same. Sona, Pechhumbe and I went to the spot and retrieved the body. The army was extremely quick and efficient. Atanas, a good friend of me, who climbed 10 x 8000m peak, was a very appreciated member by all other members of the expedition. Deep condolences for his family and friends. We lost great mountain friend today. thx: Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵

Winter K2 Atanas Skatov photo from: Chhang Dawa Sherpa

(Nimsdai 🇳🇵) & Atanas Skatov 🇧🇬 🕯 REST IN PEACE MY BROTHER!

Winter K2 Nimsdai & Atanas Skatov

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

05.02.2021 (Tamara Lunger)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Nie mieliśmy możliwości porozmawiać z nią osobiście, ale mamy wiadomość od kierownika ekspedycji w BC, że Tamara dotarła do ABC.
Będziemy Was informować na bieżąco.
I dziękujemy za wsparcie.
(Zdjęcie archiwalne)

05.02.2021 (Tamara Lunger) (ORGINAL TXT) We haven’t had the possibility to speak to her personally but we have the news from the expedition leader at BC that Tamara has arrived at the ABC. We’ll keep you updated. And thank you for the support. (Archive image)

Winter K2 Tamara Lunger

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

04.02.2021 (John Snorri)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

UPDATE od Harisa „Sajid wrócił do obozu 3, jego regulator tlenu nie działał. PKT. Według niego wszyscy czują się dobrze i idą w dobrym tempie. John Snorri, Ali i J Pablo z Chile idą razem na szczyt”.
W trackerze garmina wyczerpała się bateria. Rozmawiam z szefem kuchni zespołu i kierownikiem obozu Harisem. Ma on kontakty z zespołem. Postanowiliśmy nie zawracać im głowy i poczekać, aż skontaktują się z Harisem. Nie słuchamy innych wiadomości, jesteśmy jedynym źródłem informacji dla zespołu. Mamy silne przekonanie, że wkrótce dojdą na szczyt.

04.02.2021 (John Snorri)

(ORGINAL TXT) UPDATE from Haris "Sajid is back in camp 3 his oxygen regulator was not working he came back from bottle neck. They were at bottle neck around 10 am PKT. According to him everyone was fine and were going with good pace. John Snorri, Ali and J Pablo from chile are going togather for summit" The garmin tracker is out of battery. I am talking with the teams chef and bas camp manager Haris. He has ratio connections with the team. We have decided not bother them and wait until they will contact Haris. We are not listening to other news, we are the only source to the team. We have strong believe that they will summit soon.

Winter K2 John Snorri
Winter K2 John Snorri

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

05.02.2021 (Dr Jon Kedrowski)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Wczorajsza noc była nieco stresująca z powodu braku namiotów w obozie 3, wszyscy są w porządku. Kilku członków próbowało wejść na górę między 23.00 a północą. Mój przyjaciel @colinobrady też tam był i zdecydował, że wspinaczka nie jest dla niego najlepszym wyborem. Jestem z niego bardzo dumny, że poszedł na całość. Jest teraz w drodze do Basecamp, zanim te wiatry wzmogą się jeszcze bardziej na górze. Proszę módlcie się za niego i za wszystkich naszych członków i Szerpów tam na górze. Chcemy, aby wszyscy bezpiecznie wrócili na dół przed jutrzejszą zmianą pogody. @tamaralunger zmierza na dół. @jp.mohr jest wciąż w pobliżu wąskiego gardła z @john.snorri Snorri – myślę, że Ali też jest z nimi, ale nie mogę tego zrobić na pewno. Przy -50 ich trackery są wszystkie zamrożone. Mamy tylko nadzieję, że wszyscy pozostaną bezpieczni. Szczyt jest zawsze opcjonalny.

05.02.2021 (Dr Jon Kedrowski) Update:There is a plume over K2 this morning 8am Fri Feb 5. While it was a bit stressful last night with the lack of tents in Camp 3, Everyone is ok. Several members tried to go up between 11pm and midnight. My friend @colinobrady was up there too and decided the climb wasn’t the best choice for him. I’m very proud of him for going all in. He is on his way to Basecamp now before these winds pick up even more up high. Please pray for him and all of our members and Sherpa up there. We want everyone back down safe before weather turns tomorrow. @tamaralunger is headed down. @jp.mohr is still up near the bottleneck with @john.snorri Snorri - I think Ali with them too but can’t do rim that for sure. At -50F their trackers are all frozen. We just hope everyone stays safe. The Summit is always optional.

Winter K2 Dr Jon Kedrowski

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

04.02.2021 (Lakpa Dendi Sherpa)

📡

(ORGINAL TXT) Reached C3 7350m

Winter K2 Lakpa Dendi Sherpa

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

04.02.2021 (Oswald Rodrigo Pereira)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Zima na K2 była tak niesamowitym przeżyciem -> wszyscy Ludzie, których miałem okazję poznać, cały ten wysiłek, ból. Jeszcze jedna lekcja, jeszcze jedno doświadczenie. I jestem za to wdzięczny 🙌🏻

Update 2: Aparat jest pretekstem do bycia w miejscu, do którego inaczej nie pasujesz. Daje mi zarówno punkt połączenia jak i punkt oddzielenia – to zdanie czasem brzmi tak głośno w mojej głowie, że nadaje sens moim działaniom 🎥🗻

(ORGINAL TXT) Well... this One is over. Winter K2 was such an incredible experience -> all the People I had a chance to meet, all the effort, the pain, the light at night but also the Dark during the day. One more lesson, one more experience. And I’m Thankful for that 🙌🏻

Winter K2 Oswald Rodrigo Pereira photo: @eliasaikaly

(ORGINAL TXT) The camera is an excuse to be someplace you otherwise don’t belong. It gives me both a point of connection and a point of separation - this sentence sometime sounds so loud in my head it gives sense to my actions 🎥🗻

Winter K2 Oswald Rodrigo Pereira

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

04.02.2021 (Atanas Skatov)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Aktualizacja zimowej wyprawy na K2: 4 lutego – Atanas dotarł do obozu 3 o 18:30. Okno pogodowe jest krótkie, dlatego większość wspinaczy rozpocznie atak szczytowy o godzinie 21:00 lokalnego czasu pakistańskiego.

04.02.2021 (Atanas Skatov)

(ORGINAL TXT) K2 winter expedition update: 4th February- Atanas reached Camp 3 at 6:30 p.m. The weather window is short thats why most of the climbers will start the summit push at 9 p.m local Pakistani time. *Skatov Team .

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

04.02.2021 (John Snorri)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

K2 – 8.611m atak szczytowy 5 lutego, piątek rano po południu PKT. W końcu rozpoczęło się parcie na szczyt ❤️
Właśnie rozmawiałem z Johnem Snorri, do obozu 3 dotarli po 13.00 PKT. Nie udało im się odpocząć przez cały dzień, ponieważ trzech innych wspinaczy potrzebowało schronienia w namiocie, więc w sumie 6 osób w małym namiocie. Rozpoczęli atak. Wspinaczka poszła dobrze, dziś czuli się trochę chorzy, ale już jest w porządku.

04.02.2021 (John Snorri)

(ORGINAL TXT) K2 - 8.611m summit push on the 5th February , Friday morning after noon PKT. Finally summit push has started ❤️ I just spoke to John Snorri, they arrived to camp 3 after 13.00 PKT. They didn't manage to rest over the day because three other climbers needed shelter in their tent, so total 6 people in small tent. They have started their summit push. The climbing went well today they where feeling little sick but are okay now

Winter K2 John Snorri

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

04.02.2021 (Pasang Norbu)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

K2 – Najszybciej w zimie ❄️ 4 lutego, o 6:30 PKT, Pasang Norbu Sherpa wyruszył z basecampu z zamiarem zdobycia szczytu K2 w ciągu 24 godzin. Pasang dotarł już do wysokości C2 (6670m – 13:25PKT). Pogoda i wiatry mają być dobre do wczesnego ranka 5 lutego, a jest to próba niebezpieczna, trudna technicznie i długa wspinaczka.
🤞 Życzę mu powodzenia i sprzyjających warunków pogodowych.
TO NIE ZAWODY, TO TYLKO PRÓBA

04.02.2021 (Pasang Norbu)

(ORGINAL TXT) 🏔 K2 – Fastest in Winter ❄️ 4 Feb, at 6:30 PKT, Pasang Norbu Sherpa set off from the basecamp aiming to the summit of Mt. K2 within 24 hrs. Pasang already reached to high C2 (6670m - 13:25PKT). Weather and winds are supposed to be fair till the early morning of the 5th Feb, while it's a hazard attempt, technically difficult, and a long climb. 🤞 Wish him a good luck and a favorable weather condition. [NOT A COMPETITION, IT’S JUST AN ATTEMPT]

NEWS from Chhang Dawa Sherpa THX

Winter K2 Pasang Norbu thx: Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 Pasang Norbu thx: Chhang Dawa Sherpa

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

04.02.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

 
Zrobiłam co mogłam, podjęłam próbę zdobycia szczytu w dalekim od ideału stanie zdrowia. Poranek w dniu wyjścia i samopoczucie napawały optymizmem. Niestety wraz z wysokością było tylko gorzej. Zaczęłam zwracać wszystko, włącznie z wodą, lekami, o jedzeniu nie wspominając. Droga do C1, która ostatnio zajęła nam 4,5h z Bazy Wysuniętej, tym razem zamieniła się w dramat. Pomijając już ogromne wycieńczenie, moja czołówka przestała działać. Wszystko to działo się w terenie lodowym o nachyleniu co najmniej 50 stopni, nic nie widząc musiałam w zupełnych ciemnościach przepinać sprzęt, nie będąc pewną, czy wybieram właściwą linę. Szukałam po omacku skał do złapania i jednocześnie musiałam mnóstwo siły wkładać we wbijanie raków w lód, gdyż nie mogłam odnaleźć stopni. W podobnych okolicznościach przebiegała dalsza wspinaczka, już nie tylko w terenie lodowym. Mieliśmy ogromne opóźnienie czasowe. Na całe szczęście w pobliżu był Oswald, który czekał na mnie i nie zostawił mnie mimo tego, iż stracił czucie w stopach i dłoniach. Wiedziałam, że mimo wszystko musimy dotrzeć do C1. Wiatr wiał coraz silniejszy, temperatury przekraczały -40 stopni. Na ostatnich 50m dotarli do nas Szerpowie z herbatą i światłem. Już wtedy wiedziałam, że muszę ocenić realnie swoje siły i dalsze wyjście w górę jest głupotą. Wczoraj rano obudziłam się w fatalnym stanie, z ogromnym bólem brzucha i skurczami. Leki i 3 łyki herbaty zwróciłam natychmiast. Wiedziałam, że muszę jak najszybciej schodzić. Nie było to proste, gdyż ból zaczął się nasilać, a wiedziałam, że muszę być maksymalnie skupiona na każdym ruchu i przepięciu liny. Pokonaliśmy całą drogę zjazdową bezpiecznie. Następnie kilka godzin bardzo mozolnego powrotu do Bazy z ABC. Mój stan był bardzo zły, zadzwoniłam do ubezpieczyciela. Udało się bardzo sprawnie skontaktować z Pakistańską Armią, która dysponuje śmigłowcami i zorganizować helikopter, który zabrał mnie z Bazy. Jestem już w Skardu, samo zmniejszenie wysokości dało mi ogromną poprawę zdrowia. Po raz pierwszy od 5 dni mam apetyt i ustał ból.
Dałam z siebie wszystko, nic więcej zrobić na tej wyprawie nie mogłam.
Dziękuję Wam z całego serca, że byliście ze mną❤️

04.02.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

I did what I could, I made an attempt to summit in far from ideal health. The morning of the day of departure and my mood were optimistic. Unfortunately, with the altitude it was only getting worse. I started to return everything, including water, medicines, not to mention food. The road to C1, which last time took us 4.5 hours from the Base Camp, this time turned into a drama. Apart from huge exhaustion, my headlamp stopped working. All this happened in ice terrain with an incline of at least 50 degrees, not being able to see anything I had to change my equipment in complete darkness, not being sure if I chose the right rope. I was looking in the dark for rocks to grab and at the same time I had to put a lot of strength into driving the crampons into the ice, because I couldn't find the steps. Further climbing took place in similar circumstances, not only on the ice. We had a huge time delay. Fortunately, Oswald was nearby, waiting for me and didn't leave me even though he had lost feeling in his feet and hands. I knew that we had to get to C1 after all. The wind was blowing stronger and stronger, the temperature was over -40 degrees. At the last 50m the Sherpas came to us with tea and light. Already then I knew that I have to assess realistically my strength and further ascent is foolish. Yesterday morning I woke up in terrible condition, with a huge pain in my stomach and cramps. I returned the medication and 3 sips of tea immediately. I knew I had to get down as soon as possible. It wasn't easy, as the pain started to get worse, and I knew I had to be as focused as possible on every move and rope crossing. We covered the entire descent safely. Then a few hours of very strenuous return to Base Camp with ABC. My condition was very bad, I called the insurance company. They managed to contact the Pakistan Army, who have helicopters, very efficiently and arranged for a helicopter to take me from Base Camp. I am already in Skardu, just the reduction in altitude has given me a huge improvement in my health. For the first time in 5 days I have an appetite and the pain has stopped. I gave it my all, there was nothing more I could do on this trip. Thank you from the bottom of my heart for being with me❤️.

Magdalena Gorzkowska Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

03.02.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Wyruszyliśmy z Basecamp o 4 rano z planem bezpośredniego wejścia do High Camp 2. Prawie 6000 stóp przewyższenia w ciągu jednego dnia to duży wysiłek. Niestety, cztery godziny po rozpoczęciu naszego dnia, @drjonkedski podjął decyzję, że musi zawrócić i odwołał swoją próbę zdobycia szczytu. Jeśli twój umysł, ciało i duch nie są w 100% sprawne, to prawdopodobnie nie jest to najlepszy pomysł, aby próbować zimowej wspinaczki na K2. Oboje uroniliśmy kilka łez. To był emocjonalny moment dla nas obu. W 100% popieram i szanuję jego decyzję. Dr Jon jest niesamowicie silnym wspinaczem i jedną z najlepszych istot ludzkich, jakie znam. Jego osąd jest niesamowicie zdrowy i podjął dziś właściwą decyzję, mimo że była ona trudna. Wiem, że w przyszłości staniemy razem na szczycie wielu innych szczytów.
Pomimo decyzji o zawróceniu, Jon zachęcał mnie do dalszej wspinaczki. Z Lakpą i Ming Temba już w obozie 2, oznaczało to, że spędziłem większość dnia wspinając się samotnie. Po 9,5 godzinach dotarłem do niskiego obozu 2. Zrobiłem tam długą przerwę, zanim zakończyłem dzień wspinaczką na jeden z najtrudniejszych odcinków na górze, „House Chimney” (prawie pionowa, wąska lodowa ściana). Lakpa, Ming Temba i ja jesteśmy teraz przycupnięci na wysokości 22 000 stóp w naszym namiocie w High Camp 2. Plan jest taki, aby jutro wspiąć się do Obozu 3, a następnie stamtąd rozpoczniemy naszą próbę zdobycia szczytu, zakładając, że pogoda będzie sprzyjająca. Aby uzyskać aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat mojego miejsca pobytu, śledź mój tracker GPS na żywo

03.02.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

(ORGINAL TXT) HIGH CAMP 2 (22,000ft) - We left Basecamp at 4am with the plan to go direct to High Camp 2. Almost 6000ft of gain in a single day is a big push. Unfortunately, four hours into our day, @drjonkedski made the decision that he needed to turn around and called off his summit push. Unless your mind, body, and spirit are all feeling 100%, it’s probably not a great idea to attempt a K2 winter climb. We both shed a few tears. It was an emotional moment for us both. I 100% support and respect his decision. Dr. Jon is an incredibly strong climber and one of the best human beings I know. His judgement is incredibly sound and he made the right call today even though it was a tough one. I know we will stand on the summit of many more peaks together in the future. Despite his decision to turn around, Jon encouraged me to keep climbing. With Lakpa and Ming Temba in Camp 2 already, it meant I spent most of the day climbing alone. After 9.5 hours I arrived to low Camp 2. I took a long break there before finishing the day up by climbing one of the most challenging pitches on the mountain, “House Chimney” (a near vertical, narrow ice wall). Lakpa, Ming Temba and I are now hunkered down at 22,000ft in our tent at High Camp 2. The plan is to climb to Camp 3 tomorrow, and then we’ll launch our summit push from there, assuming the weather stays favorable. For real time updates on my whereabouts, follow my live GPS tracker

Colin O'Brady Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

03.02.2021 (Jamil Nargi) dawn . com (News, not 100% verified)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Członek ekspedycji SST Magdalena Gorzkowska, skarżyła się na silny ból brzucha i wymioty w obozie 1. Została ewakuowana do obozu bazowego #K2. Poprosiła o ewakuację helikopterem.Trwa koordynacja z władzami Askari Aviation.

03.02.2021 (Jamil Nargi) dawn . com (News, not 100% verified)

(ORGINAL TXT) SST expedition member Mis Magdalena katarzyna Gorzkowska from #Poland, complained sever Pain in stomach & vomiting at camp 1. she has been evacuated to #K2 base camp. She requested helicopter evacuation. coordination is being made with Askari Aviation authorities.

Magdalena Gorzkowska Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

03.02.2021 Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Jon Kedrowski 🇺🇸, Magdalena 🇵🇱, Oswaldrp 🇵🇱, Peter 🇧🇪, Pemba 🇳🇵, Pechhumbe 🇳🇵 i Mattia 🇮🇹 bezpiecznie wrócili do basecampu.
👉🏻 Atanas 🇧🇬 , Antonios 🇬🇷 , Josette 🇨🇭 , Bernhard 🇩🇪 , Lakpa Dendi 🇳🇵, Phurbu Kusang 🇳🇵, Lakpa Nurbu 🇳🇵, Pasang Dukpa 🇳🇵 i Pastemba 🇳🇵 Low Camp 2
👉🏻 Tomaz 🇸🇮 , Pasang 🇳🇵, Noel Hanna 🇮🇪 , Temba Bhote 🇳🇵, Colin 🇺🇸 , Lhakpa Temba 🇳🇵 , i Ming Temba 🇳🇵 w High Camp 2.
👉🏻 Juan Pablo 🇨🇱 i Tamara 🇮🇹 w Low C3, 6970m (Japanese Camp) w Low Camp 3 (6970m).
PS: John Snorri 🇮🇸, Ali Sadpara i Sajid 🇵🇰, Fazal na 6500

03.02.2021 Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵

(ORGINAL TXT) Jon Kedrowski 🇺🇸, Magdalena 🇵🇱, Oswaldrp 🇵🇱, Peter 🇧🇪, Pemba 🇳🇵, Pechhumbe 🇳🇵 and Mattia 🇮🇹 returned to the basecamp safely.

👉🏻 Atanas 🇧🇬 , Antonios 🇬🇷 , Josette 🇨🇭 , Bernhard 🇩🇪 , Lakpa Dendi 🇳🇵, Phurbu Kusang 🇳🇵, Lakpa Nurbu 🇳🇵, Pasang Dukpa 🇳🇵 and Pastemba 🇳🇵at Low Camp 2

👉🏻 Tomaz 🇸🇮 , Pasang 🇳🇵, Noel Hanna 🇮🇪 , Temba Bhote 🇳🇵, Colin 🇺🇸 , Lhakpa Temba 🇳🇵 , and Ming Temba 🇳🇵 at High Camp 2.

👉🏻 Juan Pablo 🇨🇱 and Tamara 🇮🇹 at Low C3, 6970m (Japanese Camp) at Low Camp 3 (6970m).

PS: John Snorri 🇮🇸, Ali Sadpara and Sajid 🇵🇰, Fazal and 2 more at 6500

Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

03.02.2021 (Tamara Lunger)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Dostaliśmy krótką wiadomość od Tamary, że (JP i ona) dotarli do obozu 3.
Jest dość zimno… i ciężko, ale mają się dobrze.

03.02.2021 (Tamara Lunger)

(ORGINAL TXT) We received a short message from Tamara saying they (JP and her) reached Camp 3. It's pretty cold... and tough but they are fine.

Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

03.02.2021 (Atanas Skatov)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

K2 zimowa wyprawa aktualizacja: Dziś rano Atanas i Lakpa Dendi Sherpa opuścili Basecamp K2 o 2 w nocy i dotarli bezpośrednio do Obozu 2 (6600 m) o 15.00. Mamy nadzieję, że okno pogodowe na 4 i 5 lutego nie zmieni się i że uda się zdobyć szczyt do 2 dni.
Jest to naprawdę ciężka i trudna wyprawa i część członków już się poddała i wróciła do Basecamp.
Połowa ludzi miała chorobę żołądka z biegunką i wymiotami, a niektórzy kontynuowali. Nawet Atanas poszedł w górę z takimi problemami zdrowotnymi, ale z siłą woli, uporem i wiarą!
Życzmy im zdrowia, szczęścia i dobrej pogody!
*Skatov Team

03.02.2021 (Atanas Skatov)

(ORGINAL TXT) K2 winter expedition update: This morning Atanas and Lakpa Dendi Sherpa left the Basecamp of K2 at 2 a.m. and they arrived directly to Camp 2 (6600 m) at 3 p.m. We hope that the weather window for 4th and 5th of February will not change and that there will be a summit push up to 2 days. This is a realy tough and difficult expedition and some of the members already given up and returned to the Basecamp. Half of the people had a stomach disease with diarrhea and vomiting and some continued. Even Atanas went up with such a health issues but with will, stubbornness and faith! Let's wish them health, luck and good weather! *Skatov Team

Winter K2 Atanas Skatov & Lakpa Dendi Sherpa

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

03.02.2021 (John Snorri)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Właśnie rozmawiałem z Johnem Snorri, dotarli do swojego obozu 2, który znajduje się pod House of chimney. Czują się dobrze, mają apetyt i pozytywne myśli o wyprawie na szczyt. Jutro, 4 kwietnia o godzinie 08.00 PKT wejdą na Czarną Piramidę do obozu 3 i tam odpoczną przez cały dzień.

Kiedy John Snorri szedł dziś do góry, kamień spadł mu na głowę, na szczęście uratował go kask. Inny wspinacz z Seven Summit nie miał tyle szczęścia, kamień spadł mu na ramię, ocenia swoją sytuację w obozie 2. Jest to jedno z niebezpieczeństw w górach, skały spadające z dużą prędkością. Część wspinaczy postanowiła wycofać się z forsowania szczytu.
John Snorri zauważył również małe odmrożenie na jednym z palców, ale mówi, że będzie dobrze, ma lekarstwa, które pomogą mu to opanować. Ale Ali i jego syn Sajid czują się dobrze.
Na Broad Peak jest dziś wiele lawin, słychać je i widać jak schodzą w dół doliny.

03.02.2021 (John Snorri)

(ORGINAL TXT) K2 - 8.611m summit push on the 5th February , Friday morning at noon PKT. I just spoke to John Snorri, they have arrived to their camp 2, that is located under House of chimney. They where feeling good and have appetite and positive thoughts to the summit push. Tomorrow on the 4th at 08.00 PKT they will climb up the Black Pyramid to regular camp 3 and rest there over the day. When John Snorri was on his way up today, a rock dropped on his head luckily his helmet saved him. Another climber from Seven summit wasn't so lucky, a rock dropped on his shoulder, he is estimating his situation in camp 2. This is one of the dangers in the mountains, rock drooping down on high speed. Some of the climbers from Seven summit have decided to retreat from the summit push. John Snorri also noticed small frostbite on one of his finger, but he says it will be fine, he has medicine to help him control it. But Ali and his son Sajid are feeling good. There are lot of avalanches on Broad Peak today, they can hear them and see them coming down the valley.

Winter K2 John Snorrii

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

02.02.2021 (Dr Jon Kedrowski 🇺🇸)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Kiedy jest najciemniej, wtedy wychodzą gwiazdy. „Jeśli chcesz czegoś, czego nigdy nie miałeś – musisz być gotów zrobić coś, czego nigdy nie zrobiłeś”.

02.02.2021 (Dr Jon Kedrowski 🇺🇸)

(ORGINAL TXT) When it’s darkest that’s when the stars come out. “If you want something you’ve never had- you must be willing to do something you’ve never done.”

Winter K2 Dr Jon Kedrowski

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

02.02.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Ruszamy w górę !

Mój team + zagraniczni wspinacze + Szerpowie.
Liczy się tylko bezpieczny powrót! 🙏🙏🙏 Trzymajcie kciuki !

02.02.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

Let's go up ! My team + foreign climbers + Sherpas. All that matters is a safe return ! 🙏🙏🙏 Keep your fingers crossed !

Winter K2 Magdalena gorzkowska photo: Oswald Rodrigo Pereira

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

01.02.2021 (Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵) K2 Winter Attack! The plan!

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Atak Szczytowy, plan! -1 LUTY Po długim oczekiwaniu, w końcu w prognozie pojawiło się okno pogodowe. Dziś z basecampu wyruszył zespół z 8 szerpami, którzy sprawdzą cały sprzęt pozostawiony w wyższych obozach, naprawią liny i dołożą butle z tlenem. Wiele fragmentów trasy mogło zostać uszkodzonych z powodu trudnej pogody panującej od 2 tygodni.
Wydaje się, że od 1 do 5 lutego wiatr i pogoda będą sprzyjać, może to być ostatnie okno pogodowe do rozpoczęcia lutowych opadów śniegu.
-2 lutego (lekkie opady śniegu, lekkie wiatry w C2)
Wspinacze wraz z Szerpami będą wspinać się do obozu 1 z BC.
Zespół 8 Szerpów planuje wspinaczkę do obozu 2.
-3 LUTEGO (lekkie opady śniegu, łagodne wiatry w C3)
Zespół Szerpów założy obóz 3, złoży butle z tlenem, sprawdzi liny i wróci do obozu 2.
Wszyscy pozostali wspinacze (część z C 1 i część bezpośrednio z basecampu) planują wspinaczkę do obozu 2.
-4 LUTEGO
Cały zespół podejdzie do Obozu 3, odpocznie kilka godzin w Obozie 3 (7300m) i rozpocznie ostateczne podejście na szczyt wieczorem lub w nocy (w zależności od warunków wietrznych).
-5 lutego (temperatura: minimum -55 Celsjusza)
Plan zakłada wejście na szczyt 5 lutego, bezpośrednio z C3, co jest jedynym możliwym terminem. 6 lutego wiatr wzmaga się do 60km/h po południu, powyżej 7500m, wraz z porywami 100km/h+.
Nasz plan opiera się na prognozach pogody, radach ekspertów i chęciach zespołu. Jednak jest to zimowa wyprawa na K2, wszystko w każdej chwili może ten plan diametralnie zmienić. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

01.02.2021 (Chhang Dawa Sherpa 🇳🇵) K2 Winter Attack! The plan!

(ORGINAL TXT) 1 Feb After a long wait, finally we see a weather Window in the forecast. Today a the team of 8 Sherpas went up from basecamp, the team will recheck all the equipment left in higher camps, repair the fixed rope and deposit oxygen bottles as well. Many parts of route might have been damaged due to the harsh weather since 2weeks. There seems to be fair wind and weather from 1st to 5th Feb, this might be the last fair weather window until the February snowfall will start.

•2 Feb (light Snow fall, light winds in C2) Climbers along with Sherpas will climb up to Camp 1 from BC. The Team of 8 Sherpas are planning to climb ahead to Camp 2.

•3 Feb (light Snow fall, mild winds in C3) Sherpa Team will set up Camp 3, deposit oxygen bottles, recheck the ropes and return back to the Camp 2. All remaining climbers (Some from C 1 and Some directly from basecamp) have plan to climb Camp 2.

•4 Feb Entire team will approach to Camp 3, take a rest for several hours at Camp 3 (7300m), and start their final push to the summit in evening or night (depending on wind conditions).

•5 Feb (temp: -55 Celsius minimum) The plan is to summit on 5th Feb, directly from C3, the only possible date. On 6th winds increase to 60 Km/h in afternoon; above 7500m, along with 100Km/h+ wind gusts.

Our plan is based on weather reports, expert’s advice and the team’s willingness. However, it’s a K2 winter expedition, anything at any moment could change this plan massively. To get down safety is the main concern. Stay Connected !

Winter K2 Chhang Dawa Sherpa Seven Summit Treks (SST)
Winter K2 Chhang Dawa Sherpa Seven Summit Treks (SST)

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

01.02.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 WRACAMY DO GRY!!! – Wygląda na to, że nasze długie oczekiwanie w Basecamp może dobiegać końca! Prognozy pogody na koniec tego tygodnia są stabilne i zapowiada się próba zdobycia szczytu.

Więcej szczegółów na temat naszych planów już wkrótce. Na razie organizujemy nasz sprzęt w Basecamp i czynimy ostatnie przygotowania do próby zdobycia szczytu!
Bardzo podekscytowani!

01.02.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

(ORGINAL TXT) GOING BACK UP!! - It appears that our long wait in Basecamp may be coming to an end! The weather forecast for later this week has been consistently stable, and looks promising for a summit attempt. More details coming soon on our exact plans. For now we are organizing our gear in Basecamp and making final preparations for a summit attempt! Very excited!

Winter K2 Colin O'Brady photo: Dr Jon Kedrowski

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

01.02.2021 (Tamara Lunger)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 odpoczynek ☑️ trening ☑️ gotowa do drogi ☑️ Plan jest taki, żeby wyruszyć jutro (dziś) o 5 rano i iść bezpośrednio do Obozu 2, następnego dnia do Obozu 3 i jeśli nie będzie wiatru to spróbujemy zrobić niski Obóz 4 a potem …. Postaram się dać wam aktualizacje!

Potrzebuję Waszego wsparcia, bo tylko razem z Wami będę w stanie wykrzesać z siebie wszystkie siły 🙏❤️

01.02.2021 (Tamara Lunger)

(ORGINAL TXT) rest ☑️ training ☑️ ready steady go ☑️ The plan is to leave tomorrow (Today) morning at 5 and go directly to Camp 2, the next day to Camp 3 and if there is no wind we will try to do a low Camp 4 and then ... I will try to give you updates! I need all your support, because only together with you I will be able to bring out all my strength 🙏❤️

Winter K2 Tamara Lunger photo: @j.p.mohr @sandro.g.h

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

01.02.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

No i wyklarowała o nam się okno pogodowe. Może w nie najlepszym dla mnie momencie, bo akurat wczoraj cały dzień spędziłam na wymiotowaniu 🥴 Dziś czuje się lepiej i powoli dochodzę do siebie.
Czekałam do ostatniej chwili z planem ataku szczytowego, gdyż prognozy są bardzo niestabilne, lecz teraz spokojnie można powiedzieć, że 4 i 5.02 to bardzo dobre dni na szczyt, w związku z tym nasz plan jest następujący:
2.02- dojście do C1 (6070m)
3.02- dojście do C2 (6550m)
4.02- dojście do C3 (7300m), odpoczynek i wyjście na szczyt. Obóz 4 pomijamy.
To wszystko to tylko liczby, co nieco może ulec zmianie. Najważniejsze jest dla mnie zdrowie i bezpieczeństwo.

01.02.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

And the weather window cleared up for us. Maybe not in the best moment for me, because just yesterday I spent the whole day vomiting 🥴 Today I feel better and I'm slowly recovering. I waited until the last moment to plan the summit attack, because the forecasts are very unstable, but now I can safely say that 4 and 5.02 are very good days for the summit, so our plan is as follows: 2.02- reach C1 (6070m) 3.02 - ascent to C2 (6550m) 4.02- reaching C3 (7300m), resting and going to the summit. Camp 4 is skipped. These are all just numbers, which may change a bit. The most important thing for me is health and safety.

Winter K2 Magdalena gorzkowska photo: Oswald Rodrigo Pereira

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

31.01.2021 Mingma Gyabu Sherpa (David)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Magia nie działa w podróży alpinistycznej!
Wszystko to wymaga ciężkiej pracy, determinacji i godności, aby pokonać przechodząc przez trudny czas swojego życia, aby osiągnąć najlepszy czas w życiu!
Ale nie ma substytutu dla ciężkiej pracy, jeśli chcesz zdobyć szczyt.

31.01.2021 Mingma Gyabu Sherpa (David)

(ORGINAL TXT) Magic don’t work in Mountaineering journey! All it takes hard work, determination and dignity to conquer going through harsh time of your life to achieve best time of life! But there is no substitute for Hard work if you want to conquer summit of every task in your life. This photo is on the conquest of K2 on winter.

Mingma Gyabu Sherpa (David) Winter K2 photo: sandro.g.h

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

30.01.2021!!! (Nimsdai 🇳🇵)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Minęły dwa tygodnie, odkąd nasz zespół stanął na szczycie K2. Ogromnie dziękuję wszystkim za przesłanie serdecznych gratulacji i wsparcia ze wszystkich stron świata. Jestem niezmiernie wdzięczny, że mogliśmy dzielić ten wyjątkowy moment i dotrzeć do społeczności na całym świecie w czasie pandemii, przekazując silne przesłanie solidarności i pozytywności.
Pomiędzy wieloma ciepłymi przyjęciami, jesteśmy wdzięczni za uznanie ze strony wyższych władz, w tym rządu Nepalu i Pakistanu, które zwróciły uwagę na wiele kluczowych tematów, gdzie mieliśmy możliwość wyrażenia naszych doświadczeń i poglądów. Projekt przyspieszył również relacje między oboma krajami. Odbyliśmy kilka naprawdę pozytywnych rozmów na temat dostępności himalajskiego paraalpinizmu, projektów skupionych na zrównoważonym rozwoju w Himalajach, otwierania nowych szczytów i tras, możliwości szkoleniowych dla miejscowych itp.
Mam nadzieję, że pojawią się jakieś pozytywne podejścia do wspierania młodych talentów w obu krajach i że jesteśmy w stanie utorować drogę dla naszych przyszłych pokoleń.

30.01.2021!!! (Nimsdai 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) It’s been two weeks since our team stood on the summit of K2. A massive thank you to everyone for sending your kind messages of congratulations and support from all parts of the world. I feel immensely grateful that we were able to share this special moment and reach out to the communities around the globe amidst a pandemic, relaying a strong message of solidarity and positivity. In between many warm welcoming receptions, we are thankful to the recognition from the higher authorities including the Government of Nepal and Pakistan that triggered the attention on many key subjects, where we had opportunities to voice our experiences and outlook. The project has accelerated the relationship between both countries too. We have had some really positive conversations around the accessibility of Himalayan para alpinism, projects focused on sustainability in the Himalayas, opening new peaks and routes, training opportunities for locals etc. I hope there will be some positive approaches in support for the young talents in both countries and that we are able to pave a path for our future generations..

Nirmal Purja Winter K2 photo: sandro.g.h

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

29.01.2021 (Tamara Lunger)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Wciąż trudne dla mnie dni! W ostatnich dniach nie czułam się dobrze: bóle brzucha, biegunka, bóle całego ciała, mam przygnębienie i nie wiem, jak długo ten dyskomfort fizyczny będzie trwał, bo wysokość – 5000 m. – nie pozwala na tak łatwy powrót do zdrowia. Jeszcze dwa dni temu myślałam, że moje marzenie o wspięciu się na szczyt ma zostać odłożone na bok, ale wczoraj rano obudziłam się z uśmiechem oraz słońcem całującym moją twarz. I wszystko to przywróciło mi właściwą energię, przynajmniej psychicznie! W każdym razie jestem bardzo wdzięczna za tę przestrzeń, także za duchową i za Juan Pablo Mohr Prieto, który daje mi siłę czekamy z odwagą i pasją 🙏🌈

29.01.2021 (Tamara Lunger)

(ORGINAL TXT) Still difficult days for me! I have not been well in the last days: stomach ache, diarrhea, pains all over my body, I feel down and I don't know how long this physical discomfort will last because the altitude - 5000 m. - doesn't allow you to recover so easily. Until two days ago I thought that my dream of climbing to the top was to be put aside, but yesterday morning I woke up with a smile and a light breeze and the sun kissing my face. And all of this brought me back into the right energy, at least mentally! I'm so grateful in any case for this space, also for the spiritual space here, and for Juan Pablo Mohr Prieto, who I'm getting to know and already admire, and who gives me strength to look forward with courage and passion 🙏🌈

Tamara Lunger Winter K2 photo: Juan Pablo Mohr Prieto
Tamara Lunger Winter K2 photo: Juan Pablo Mohr Prieto

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

28.01.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Oczekiwanie na okno pogodowe! Dzień pierwszy vs. Dzień 12

28.01.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

In anticipation of good weather! Day 1 vs. Day 12

Magdalena Gorzkowska Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

23.01.2021 (Dr Jon Kedrowski 🇺🇸)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 1-23-21 co za data – dzień super palindromów! Właściwie wiele dni przed i po dzisiejszym dniu to palindromy. Więc co nowego w K2 Basecamp? Niewiele – z utęsknieniem czekam na ładne dni, żeby móc wejść na górę, wyrąbać platformę namiotową i podziwiać widoki. I bardzo tęsknię za najbliższą rodziną, przyjaciółmi i bliskimi po drugiej stronie planety, kiedy jestem tutaj. A jak jest z Tobą? Na co czekacie w nadchodzących dniach? Wykorzystajcie je jak najlepiej – bo palindromy uczą nas, że wyjątkowe chwile nie będą trwać wiecznie, więc bądźcie obecni i cieszcie się nimi

23.01.2021 (Dr Jon Kedrowski 🇺🇸)

(ORGINAL TXT) 1-23-21 what a date- a super palindrome day! Actually many days before and after today are palindromes. So what’s new in K2 Basecamp? Not much- longing for the nice weather days so I can go up and chop out a tent platform and take in the views. And I miss my closest family, friends and loved ones a ton on the other side of the planet while I’m out here. How about you? What are you looking forward to in the coming days? Make the most of them - because palindromes teach us that unique moments won’t last forever so stay present and enjoy 🙌❄️🏔

Winter K2 Dr Jon KedrowskI

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

23.01.2021 (John Snorri)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Atak szczytowy na K2 rozpocznie się dziś o 21:00 w PKT.
Naszym celem jest zdobycie szczytu w poniedziałek rano 25-go o 09:00. Wejście na szczyt będzie niezwykle trudne, planujemy dotrzeć do C3 w południe w niedzielę, odpocząć przez krótki czas. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda nam się zdobyć szczyt. Wszyscy jesteśmy podekscytowani i gotowi na ten życiowy projekt.

23.01.2021 (John Snorri)

(ORGINAL TXT) Ascending for K2 summit push starts at 21:00 tonight at PKT. We are aiming for the summit on Monday morning the 25th at 09:00. This ascent will be extremely challenging, we are planing for C3 at noon on Sunday, rest for short time then start our summit push at 18:00. Hopefully all goes according to plan and we will have successful summit. We are all exited and ready for this project of a lifetime.

Winter K2 (John Snorri)
Winter K2 (John Snorri)
Winter K2 (John Snorri)

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

22.01.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

100 MPH WIATR – Nawet tutaj, w obozie, mój namiot jest tak podmuchiwany przez wiatr, że brzmi jakby na zewnątrz stał pociąg towarowy. Szczerze mówiąc, nie chce mi się dziś nawet wychodzić ze śpiwora. K2 w zimie… teraz czuję pełny efekt! Kolejny dzień w Basecamp na względnie niskiej wysokości 16 250 stóp.

22.01.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

(ORGINAL TXT) 100 MPH WIND - The summit is getting blasted by the jet stream wind right now. Even here in basecamp my tent is getting so blasted by wind it sounds like there is a freight train outside. Honestly I don’t event want to get out of my sleeping bag today. K2 in winter...feeling the full effect now! Hunkered down another day in Basecamp at the relative low altitude of 16,250ft.

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

22.01.2021 (Tamara Lunger)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

To był bardzo trudny tydzień, ale teraz udało mi się trochę uspokoić w sercu, zobaczyć wyraźniej, odnaleźć trochę spokoju, a za to wszystko moje ciało też mi dziękuje…
Już wczoraj Wam mówiłam, że postanowiłam zostać tutaj i kontynuować wyprawę, a dzisiaj przedstawiam Wam mojego nowego partnera wspinaczkowego J.P. jak go nazywam, ale rozumiecie, że to Juan Pablo-@j.p.mohr-, młody silny człowiek z Chile, partner wspinaczki @sergimingote.
Postanowiliśmy połączyć siły i kontynuować wspinaczkę w imię i ducha Sergi.
Patrząc na pierwsze zdjęcie tutaj, to nieprawda, że go już nie ma! J.P. i ja na słońcu i Sergi w cieniu, które znam, jest teraz naszym aniołem stróżem podczas wspinaczki!
Sergi, tęsknimy za Tobą, ale zabierzemy Cię ze sobą.

22.01.2021 (Tamara Lunger)

(ORGINAL TXT) Today I "reconnected with the earth" again. It's been a very difficult week, but now I've managed to calm down a little in my heart, to see more clearly, to find some peace, and for all this my body thanks me too... I already told you yesterday that I decided to stay here and continue with the expedition, and today I introduce you to my new climbing partner J.P. as I call him, but you understand he is Juan Pablo - @j.p.mohr-, a strong young man from Chile, the climbing partner of @sergimingote. We decided to join forces and continue our climb in Sergi's name and spirit. Looking at the first photo here, it doesn't seem true that he is not here anymore! J.P. and me in the sun and Sergi in the shadows who I know is now our guardian angel with us during the climb! Sergi we miss you but we will take you up with us. Sincere gratitude for everything ❤️🙏🌈✨

Tamara Lunger Winter K2
Tamara Lunger Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

21.01.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Na K2 porywiste wiatry, w najbliższych dniach czekają nas wichury w Bazie o sile 80-100km/h. Musimy to przeczekać. Tak, wyprawy w Himalaje to więcej czekania niż akcji. Całą akcję przedszczytową mamy już za sobą. Teraz czekamy tylko i wyłącznie na okno pogodowe, czyli co najmniej 3 dni z rzędu, kiedy siła wiatru na szczycie będzie niska. Max 25km/h. Tutaj tylko i wyłącznie pogoda determinuje moje decyzje. Żadne inne negatywne i pozytywne wydarzenia nie mają wpływu na moją motywację i determinację. Wiem po co tu jestem i póki co cała moja akcja górska przebiegła zgodnie z planem i w zdrowiu. Jest to moja czwarta wyprawa na 8k i zdecydowanie czuje się najlepiej z wszystkich poprzednich. Warunki zimowe mi aż tak nie przeszkadzają, jestem na nie przygotowana i organizm już po prostu z czasem przyzwyczaił się do funkcjonowania w -25 stopniach.

21.01.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

Gusty winds on K2, in the next few days we are facing gale force winds of 80-100km/h in the Base. We have to wait for it. Yes, expeditions in the Himalayas mean more waiting than action. All the pre-peak action is over. Now we are waiting only for the weather window, that is at least 3 days in a row, when the wind force on the summit will be low. Max 25km/h. Here only the weather determines my decisions. No other negative or positive events influence my motivation and determination. I know what I am here for and so far all my mountaineering has gone according to plan and in good health. This is my fourth 8k expedition and definitely feels the best of all the previous ones. Winter conditions don't bother me that much, I'm prepared for them and my body just got used to functioning in -25 degrees.

Winter K2 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱) photo: Oswald Rodrigo Pereira

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

20.01.2021 (Atanas Skatov)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Baza, w oczekiwaniu na dobrą pogodę.

20.01.2021 (Atanas Skatov)

(ORGINAL TXT) Waiting for a good weather at K2 Basecamp

(Atanas Skatov) Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

19.01.2021 (Mingma G 🇳🇵)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Jutro wracamy do miasta Skardu i będziemy mieli WiFi. Zamieszczę więcej zdjęć.

19.01.2021 (Mingma G 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) Tomorrow we will be back to Skardu city and We will have WiFi. I will post more pictures from our climbing and climbing stories.

Mingma G photo: Lakpa Dendi Sherpa Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

18.01.2021!!! (Nimsdai 🇳🇵)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Głęboko wierzę, że wyczyn takiego kalibru nigdy nie jest możliwy, jeśli nie ma się celu lub jeśli ma się go tylko dla własnej chwały.
Zawsze wiedziałem do czego zdolny jest mój umysł i ciało. Mówiąc wprost, na wcześniejszych etapach ewolucji nosiłem tlen od 8000m wzwyż, ale osobiście byłem zadowolony z wydajności pracy do 8000m. To był mój wybór i miałem swoje własne powody i etos.
Trudno było tym razem podjąć decyzję, czy wspinać się z dodatkowym tlenem (O2), czy bez niego. Ze względu na warunki pogodowe i ramy czasowe, nie aklimatyzowałem się odpowiednio. Mogłem spać tylko na wysokości obozu 2 (6.600 m). Idealnie byłoby, gdyby wspinacze musieli spać LUB przynajmniej dotknąć Obozu 4 przed wejściem na szczyt. Brak aklimatyzacji, mróz od pierwszej rotacji i spowolnienie innych członków zespołu, zagrażające bezpieczeństwu wszystkich, były kluczowymi niewiadomymi.
Bezpieczeństwo mojego zespołu jest i zawsze było moim najważniejszym priorytetem. Do tej pory poprowadziłem 20 udanych wypraw i wszyscy członkowie mojego zespołu wrócili do domu dokładnie tak, jak opuścili dom, tzn. bez utraty palców u rąk i nóg.
Tym razem podjąłem wyliczone ryzyko i naciskałem bez dodatkowego O2. Moja pewność siebie, znajomość siły i możliwości mojego ciała oraz doświadczenie ze wspinaczki na 14 x 8000 metrów pozwoliły mi nadążyć za resztą członków zespołu, a mimo to prowadzić.
! K2 ZIMA BEZ DODATKOWEGO TLENU!
Jest wiele przypadków, w których wspinacze nie zdobywali szczytów bez tlenu, ale podążali naszym szlakiem, że paliliśmy i używaliśmy lin i lin, które mieliśmy zamontowane. Niektóre z nich są powszechnie znane w wewnętrznej społeczności wspinaczkowej. Co jest klasyfikowane jako sprawiedliwe środki?
Osobiście, nigdy nie było to dla mnie poważną sprawą i nadal tak nie jest. Pochodząc z zaplecza sił specjalnych Wielkiej Brytanii, byłeś i robisz różne rzeczy, ale nie robimy wielkiego zamieszania ze wszystkim. To jest osobisty wybór. Natura i góry są dla wszystkich. 🙏🏼🙌🏼

18.01.2021!!! (Nimsdai 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) K2 winter was a beast of a challenge. I firmly believe that a feat of such caliber is never possible if you don’t have a purpose or if it is only aimed for your own self glory. I have always known what my mind and body are capable off. To lay it out straight, on my previous evolutions I had been carrying oxygen from 8000m and above, but I was personally satisfied with my work efficiency up to 8000m. It was my choice and I had my own reasons and ethos. It was a tough call this time inorder to make that decision whether to climb with or without supplementary oxygen (O2). Due to the weather conditions and time frame, I hadn’t acclimatised adequately. I was only able to sleep as high as Camp 2 (6,600m). Ideally climbers need to sleep OR at least touch Camp 4 before heading for a summit push. Lack of acclimatisation, developed frost bite from the first rotation and slowing down other team members, risking everyone’s safety, were the key uncertainties associated. The safety of my team is and always have been my top priority above all. I have lead 20 successful expeditions so far and all my team members have returned home the exact way that they had left home i.e. without loosing any fingers or toes. I took a calculated risk this time and I pressed on without supplementary O2. My self confidence, knowing my body’s strength, capability and my experience from climbing the 14 x 8000ers enabled me to keep up with the rest of the team members and yet lead. JOB DONE ! K2 WINTER WITH NO SUPPLEMENTARY OXYGEN ! There are many cases, where climbers have claimed no O2 summits but followed our trail that we blazed and used the ropes and lines that we had fixed. Some of which are widely known within the inner climbing community. What is classified as fair means? Personally, it had never been a major deal for me and it still isn’t. Coming from a United Kingdom’s special forces background, you have been and done all sorts but we don’t make a big fuss about everything. It is a personal choice. Nature and the mountains are for everyone. You make your own call ! 🙏🏼🙌🏼.

Nimsdai Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

18.01.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 100% czystego szczęścia 😍😍 Uwielbiam miejsce, w którym jestem teraz  Jestem bardzo wdzięczna za to co mnie spotyka i bardzo dziękuję Wam wszystkim za ogrom wsparcia i dobrych słów 🙏❤️❤️

Wysyłam Wam ogrom pozytywnej energii prosto z Bazy pod K2 ⛺⛺❤️❤️

18.01.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

100% pure happiness 😍😍 I love where I am right now🏔️ I'm so grateful for what I'm facing and thank you all so much for the immense support and good words 🙏❤️❤️❤️ I'm sending you lots of positive energy straight from K2 Base Camp ⛺⛺❤️❤️

Magdalena Gorzkowska Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

18.01.2021 (Nimsdai 🇳🇵)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

W przywództwie nie zawsze chodzi o to, czego chcesz. Budowanie inspirującej wizji jest kluczem. Decyzja o zdobyciu szczytu była trudna. To było jedno z najtrudniejszych posunięć w historii, bez zaprzeczania. Były bliskie rozmowy, gdzie członkowie zespołu prawie się odwrócili z powodu ekstremalnego zimna. Ale każdy pchał się do granic swoich możliwości w jakimś celu; wspólnym celem, aby ostatnie największe wyzwanie alpinistyczne stało się możliwe, z pozytywną siłą i honorem.
Stanie na szczycie, obserwowanie czystej siły krańców matki natury było ekscytujące. Dziękujemy za wsparcie, które otrzymaliśmy od ludzi na całym świecie, dało nam to ogień w piersi, aby ten cel urzeczywistnić.🤙🏼

18.01.2021 (Nimsdai 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) Leadership isn’t always about what you want. Building an inspiring vision is key. The decision to hit the summit was a tough one. It was one of the hardest push ever, no denial. There had been close calls where team members nearly turned around due to the extreme cold. But everyone was pushing themselves to the edge of their limits for a purpose; a common goal, to make the K2 winter happen, to make the last greatest mountaineering challenge happen, with a positive power and honour. Standing on the summit, witnessing to the sheer force of the extremities of mother nature was exhilarating. Thank you for the support we’ve received from people all around the globe, it gave us fire in our chest to make this goal a reality.

Winter K2 Nirmal Purja
Winter K2 Nirmal Purja

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

17.01.2021!!! (Nimsdai 🇳🇵)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Cała drużyna wróciła do bazy. Wszyscy bezpieczni i zdrowi. Dziękuję wam wszystkim za miłe wiadomości. Wielkie podziękowania dla zespołu naziemnego na basecampie, szczególnie dla mojego brata Chhang Dawa Sherpa.
To była przytłaczająca podróż. Czujemy się wdzięczni za to, że jesteśmy częścią historii ludzkości, ale równie głęboko zasmuceni słysząc, że straciliśmy przyjaciela Sergi Mingote , członka innego zespołu. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie Sergi’ego, jego współpracownikom i przyjaciołom. Spoczywaj w pokoju mój bracie!

17.01.2021!!! (Nimsdai 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) The full team are now back at basecamp. All safe and sound. Thank you all for your kind messages. A big thank you for the ground team at the basecamp, specially my brother @14dawa . We have some admin to do now, organising all of our kit and equipment that we brought down from the mountain. It has been an overwhelming journey. We feel grateful to be a part of history for humankind but equally very deeply saddened to hear that we have lost a friend @sergimingote , a member of another team. We extend our profound sympathies to Sergi’s family, colleagues and friends. Rest in peace my brother ! 🙏🏼💙

Winter K2 Nirmal Purja & Chhang Dawa Sherpa
Winter K2 Nirmal Purja & Sergi Mingote

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

17.01.2021 (Sona Sherpa)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Pierwsze zdjęcie K2 Winter ❄️ Sona Sherpa trzymający baner Seven Summit Treks (SST) na szczycie góry K2 w dniu 16 stycznia 2021 roku – 16:58 czasu lokalnego.🤙🏼

Aktualizacja 2

Sona Sherpa, zaledwie kilka metrów pod szczytem Mt. K2 16 stycznia 2021 roku.
Sona i kilka innych szerpów czekali kilka minut na miejscu, by stworzyć grupę 10 wspinaczy.
🦾 najlepszy przykład pracy zespołowej i współpracy.
Zapraszamy do oglądania 😊.

17.01.2021 (Sona Sherpa)

(ORGINAL TXT) First photo of K2 Winter ❄️ Ascent, @sona_8848.86m holding the banner of @sevensummittreks on the top of Mt. K2 on 16 Jan 2021 - 16:58 local time.

(Sona Sherpa) & Seven Summit Treks (SST) Winter K2 First Photo

Sona Sherpa , just few meters below the summit of Mt. K2 on 16 Jan 2021. Sona and some other Sherpa waited several minutes at the point to form a group of 10 climbers 🦾 Best example of Team work and collaboration. Enjoy the view 😊

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

17.01.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Jak to w górach najwyższych bywa, piękne informacje przeplatają się z tragicznymi.
Wykonaliśmy nasze zadanie, dotarliśmy z Bazy prosto do Obozu II w jeden dzień, zajęło nam to 13h, pokonaliśmy 1600m przewyższenia. Czuje się bardzo dobrze na wysokości i wystarczająco zaaklimatyzowana!
Wczoraj szczyt został zdobyty przez 10 Nepalczykow ! Karta historii została zamknięta. Gratulacje dla wszystkich !
Niestety w czasie wczorajszego zejścia do Bazy byłam świadkiem kilkusetmetrowego lotu hiszpańskiego wspinacza. Obrażenia były na tyle poważne, że nie było możliwości uratować Sergiego. Wspaniała osoba odeszła na zawsze..
Mam przeczucie,że każdy z nas tutaj ma swój ograniczony limit szczęścia. Swojego nie chcę go nadwyrężać i żadnych więcej wyjść aklimatyzacyjnych nie planuję. Każde wyjście to loteria. Kamienie spadają nam na głowę i nie tylko.
Czekamy na okno pogodowe !! 💪

17.01.2021 (Magdalena Gorzkowska 🇵🇱)

As it happens in the highest mountains, beautiful news alternates with tragic ones. We accomplished our task, we got from Base Camp straight to Camp II in one day, it took us 13h, we covered 1600m of elevation gain. Feeling very good at altitude and sufficiently acclimatized! Yesterday the summit was reached by 10 Nepalese ! The history card has been closed. Congratulations to all ! Unfortunately, during yesterday's descent to the Base Camp, I witnessed a Spanish climber flying several hundred meters. The injuries were so serious that there was no way to save Sergi. A wonderful person gone forever. I have a feeling that each of us here has his own limit of luck. I don't want to strain mine and I don't plan any more acclimatization trips. Every exit is a lottery. Stones fall on our heads and not only. We are waiting for the weather window !!! 💪

(Magdalena Gorzkowska 🇵🇱) & Oswald Rodrigo Pereira Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2021 (Gelje Sherpa 🇳🇵)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Godny uwagi dzień w historii alpinizmu i społeczności nepalskich alpinistów. To jest najlepsze selfie wśród reszty moich selfie. Zawsze najlepiej było wspinać się z moim starym przyjacielem Mingma Gyabu Sherpa (David) To była niewiarygodna podróż z całą ciężką pracą i tymi wszystkimi zimnymi wiatrami, ale mimo to praca zespołowa sprawiła, że udało się to osiągnąć, a teraz możemy sprawić, że nepalska społeczność wspinaczy zabłysnęła w świecie.
Ogromny szacunek dla wszystkich wierzących i sympatyków, którzy wysłali swoje najlepsze życzenia.
Wróciłem do bazy z chwałą szczytu.

16.01.2021 (Gelje Sherpa 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) Remarkable day in the history of mountaineering and in the community of Nepalese climbers. This is best selfie among the rest of my selfie. It was always best feel to climb with my old friend Mingma Gyabu Sherpa (David) It was a unbelievable journey with all hard works and all those cold winds but still the team work made it success and now we can make a nepalese climber community to shine in the world. Huge respect to all believers and supporters and who have sent their best wishes for summit accent. I am back here in base camp all good with summit glory.🙏🏼🙌🏼.

Winter K2 Mingma Gyabu Sherpa (David) & Gelje Sherpa

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

TRAGEDIA I TRIUMPH – Kiedy dr Jon Kedrowski i ja wróciliśmy dziś do basecampu po przespaniu się w obozie 2 i bezpiecznym zejściu z góry, w ciągu kilku sekund otrzymaliśmy dwie informacje. Mój umysł jest przytłoczony i nadal przetwarza biegunowość tych dwóch zdarzeń, które miały miejsce mniej więcej w tym samym czasie.
1. Bardzo doświadczony hiszpański alpinista, Sergi Mingote, tragicznie spadł, co druzgocące, nie przeżył upadku. Choć nie znałem go dobrze, jego namiot jest naprzeciwko mojego w basecampie i rozmawialiśmy przez większość dni. Wieść o jego wypadku jest bardzo świeża, a ja wciąż przetwarzam wszystko, co to oznacza. To łamie serce. Myśli i modlitwy wychodzą do jego rodziny, przyjaciół i ukochanych.
2. 10 nepalskich alpinistów współpracowało przy pierwszym wejściu na K2 zimą dzisiaj o 17:00 czasu lokalnego. Ogromne gratulacje dla wszystkich alpinistów za ten sukces. Nie mogę sobie wyobrazić bardziej zasłużonej grupy, która dokonałaby tego niezrównanego wyczynu. Z historycznego punktu widzenia, nepalscy Sherpowie byli szkieletem większości dużych wypraw wspinaczkowych. To monumentalny moment w historii wspinaczki dla tych 10 nepalskich mężczyzn, którzy twierdzą, że to „ostatnia wielka nagroda w alpinizmie”. Zasłużyli na to! Ogromne gratulacje. Wspinali się tutaj około zachodu słońca, więc mieli zejście w ciemności. Proszę wysłać im pozytywną energię i siłę do bezpiecznego powrotu. Nie potrzebujemy dziś więcej tragedii na górze.

16.01.2021 (Colin O'Brady 🇺🇸)

(ORGINAL TXT) TRAGEDY AND TRIUMPH - When Dr Jon Kedrowski and I returned to basecamp today after sleeping in Camp 2 and safely descending the mountain, we received two pieces of information within seconds of each other. My mind is overwhelmed and still processing the polarity of these two events that happened at roughly the same time.

1. A highly experienced Spanish climber, Sergi Mingote, tragically fell on the same part of the mountain Jon and I had just come down, from Camp 1 to ABC. Devastatingly, he did not survive the fall. Though I didn’t know him well, his tent is directly across from mine in basecamp and we chatted most days. The news of his accident is very fresh and I’m still processing all that this means. It is heartbreaking. Thoughts and prayers go out to his family, friends and loved ones.

2. 10 Nepalese climbers collaborated to make the first ascent of K2 in winter today at 5pm local time. Huge congratulations to all of the climbers on this success. I can’t think of a more deserving group to achieve this unparalleled feat. Historically, Nepalese Sherpa have been the backbone of most major high altitude climbing expeditions, but too often their names have been passed over by history. It’s a monumental moment in climbing history for these 10 Nepalese men to claim “the last great prize in mountaineering.” Well deserved! Immense congratulations. They summited right around sunset here, so they will have a long descent in the dark. Please send them positive energy and strength for a safe descent. We don’t need any more tragedy on the mountain today.

(Colin O'Brady 🇺🇸) Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2021 (Chhang Dawa Sherpa)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 10 alpinistów bezpiecznie dotarło do C4, wszyscy w dobrej formie.

Atualizacja 2 Cała drużyna dotarła do C3 teraz, wśród 10 wspinaczy 8 zostanie na C3, Sona Sherpa i Galje Sherpa zjeżdżają do Basecamp.

.

16.01.2021 (Chhang Dawa Sherpa)

(ORGINAL TXT) 10 climbers safely reached to the C4, all fine and in a good shape.

a. Nirmal Purja b. Gelje Sherpa c. Mingma David Sherpa d. Mingma G e. Sona Sherpa f. Mingma Tenzi Sherpa g. Pem Chhiri Sherpa h. Dawa Temba Sherpa i. Kili Pemba Sherpa j. Dawa Tenjing Sherpa

(Chhang Dawa Sherpa) K2 Winter

Updade (2) 16.01.2021 (Chhang Dawa Sherpa)

(ORGINAL TXT) All team reached C3 now, among 10 climbers 8 will stay at C3, Sona Sherpa and Galje Sherpa are descending down to Basecamp. 🙏🏽

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2012 (Sergi Mingote)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Spoczywaj w pokoju Sergi. Dzisiaj zaczynasz nową wspinaczkę.

16.01.2012 (Sergi Mingote)

(ORGINAL TXT) Rest in peace Sergi. Today you start a new climb.

Winter K2 (Sergi Mingote)

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2012 (Sergi Mingote)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

Niestety, straciliśmy Sergi’ego!
Najlepszy wspinacz i bardzo dobry przyjaciel.
Schodząc z C1 do Basecampu spadł nagle do Advance Basecamp.
Alex Gavan, Tamara i dwaj inni polscy wspinacze udzielili mu pomocy w ABC, wysłaliśmy ekipę medyczną z Basecampu, ale niestety nie mogliśmy już go uratować.
Na jego gps trackerze widać, że dokonał wielkiego upadku, członkowie na miejscu szybko potwierdzili wypadek, ale nie mogli już wiele zrobić, aby mu pomóc.😭😭
Głębokie kondolencje 💐

16.01.2012 (Sergi Mingote)

(ORGINAL TXT) from Chhang Dawa Sherpa : Unfortunately we lost Sergi ! Best climber and very good friend of us. While descending from C1 to Basecamp he suddenly fell down to Advance Basecamp. Alex Gavan, Tamara and two other polish climber gave him help in ABC, we sent medical team from Basecamp but unfortunately could not save him anymore. We where informed by unexpected movement on his gps tracker and could see he made a big fall, members at the site quickly confirmed the accident, but couldn’t do much to help him anymore.😭😭 Deep condolences 💐

Winter K2 (Sergi Mingote)
Winter K2 (Sergi Mingote)

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2021!!! (Nimsdai 🇳🇵)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ MOŻLIWE! #K2winter – Historia stworzona dla ludzkości, Historia stworzona dla Nepalu !🇳🇵🙏🏼🙌🏼 O 17:00 czasu lokalnego @nimsdai i drużyna weszli na szczyt K2, spotykając się z Mingmą G i drużyną oraz członkiem SST, Soną Sherpa.

Bardzo szczególny moment. Cały zespół czekał 10 metrów pod szczytem, aby stworzyć grupę, a następnie wspólnie weszli na szczyt, śpiewając nasz hymn narodowy Nepalu 🙏🏼. Jesteśmy dumni z tego, że byliśmy częścią historii ludzkości i pokazaliśmy, że współpraca, praca zespołowa i pozytywne nastawienie psychiczne mogą przesuwać granice tego, co w naszym odczuciu jest możliwe.
Wśród członków zespołu pracującego na szczycie są między innymi:
1. Nimsdai Purja
2. Mingma David Sherpa (Team Nimsdai)
3. Mingma Tenzi Sherpa (Team Nimsdai)
4. Geljen Sherpa (Team Nimsdai)
5. Pem Chiri Sherpa (Team Nimsdai)
6. Dawa Temba Sherpa (Team Nimsdai)
7. Mingma G
8. Dawa Tenjin Sherpa (Team Mingma G)
9. Kilu Pemba Sherpa (Team Mingma G)
10. Sona Sherpa (SST)

16.01.2021!!! (Nimsdai 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) THE IMPOSSIBLE IS MADE POSSIBLE ! #K2winter - History made for mankind, History made for Nepal !🇳🇵🙏🏼🙌🏼 At 17:00 hrs local time @nimsdai and team summited K2, teaming up with Mingma G and team and a member from SST, Sona Sherpa. A very special moment. The whole team waited 10m below the summit to form a group then stepped onto the summit together whilst singing our Nepalese National Anthem 🙏🏼. We are proud to have been a part of history for humankind and to show that collaboration, teamwork and a positive mental attitude can push limits to what we feel might be possible. Summiting team members include: 1. Nimsdai Purja 2. Mingma David Sherpa (Team Nimsdai) 3. Mingma Tenzi Sherpa (Team Nimsdai) 4. Geljen Sherpa (Team Nimsdai) 5. Pem Chiri Sherpa (Team Nimsdai) 6. Dawa Temba Sherpa (Team Nimsdai) 7. Mingma G 8. Dawa Tenjin Sherpa (Team Mingma G) 9. Kilu Pemba Sherpa (Team Mingma G) 10. Sona Sherpa (SST)

Winter K2Nirmal Purja eliteexped
Winter K2Nirmal Purja eliteexped

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

!!! K2 WINTER 16.01.2021 K2 WINTER!!!! YES!!!!!! HISTORY!!!!

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 ZROBILIŚMY TO, WIERZCIE MI, ZROBILIŚMY TO – PODRÓŻ NA SZCZYT NIGDY WCZEŚNIEJ NIE MIAŁA MIEJSCA.

🦾 „Savage Mountain” w Karakorum zostało zdobyte w najbardziej niebezpiecznym sezonie: ZIMA
Wspinacze nepalscy dotarli w końcu na szczyt góry K2 (Chhogori 8611M. Jest to pierwsze zimowe wejście na drugą najwyższą górę na świecie. Jest to największe osiągnięcie w historii alpinizmu, jest to dobry przykład pracy zespołowej. „jeśli góra pozwoli ci się wspinać, nikt cię nie powstrzyma”.
👉🏻 1987/1988: Ekspedycja Polsko-Kanadyjsko-Brytyjska – 7.300 metrów.
👉🏻 2002/2003: Netia K2 Polish Winter Expedition – 7.650 metrów.
👉🏻 2011/2012: Ekspedycja Rosyjska – 7.200 metrów.
👉🏻 2017/2018: Polska Ekspedycja Zimowa – 7600 metrów.
👉🏻 ✅2020/2021: Nepalska Ekspedycja Zimowa K2 (łącznie) – 8611 metrów (SUMMIT 🏔)
Dzięki wszystkim, którzy bezpośrednio i pośrednio wspierali nas podczas wyprawy, ŚWIAT powinien być dumny.
Jest K2 i jest zima, wciąż wiele niepewnych rzeczy może się zdarzyć, nigdy nie wiadomo. Mam nadzieję, że wszyscy bezpiecznie zejdą do basecampu.
👨 10 wSPINACZY:
a. Nirmal Purja
b. Gelje Sherpa
c. Mingma David Sherpa
d. Mingma G
e. Sona Sherpa
f. Mingma Tenzi Sherpa
g. Pem Chhiri Sherpa
h. Dawa Temba Sherpa
i. Kili Pemba Sherpa
j. Dawa Tenjing Sherpa
Tashi Delek, Inshallah, Namaste 🙏
@sevensummittreks

!!! K2 WINTER 16.01.2021 K2 WINTER!!!! YES!!!!!! HISTORY!!!!

WE DID IT, BELIVE ME WE DID IT- JOURNEY TO THE SUMMIT NEVER DONE BEFORE 🦾The Karakorum's 'Savage Mountain' been summited in most dangerous season: WINTER Nepalese Climbers finally reached the summit of Mt. K2 (Chhogori 8611m), this afternoon at 17:00 local time. This is the first winter ascent of the 2nd highest mountain in the world and the ONLY eight thousander (8000er) to be climbed in winter. This is a greatest achievement in the history of mountaineering, this is the good example of team work. Thanks to the mountain for granting this climb, “if mountain let you climb, no one can stop you.” ✔︎Winter Expedition Timeline: (above 7000m) 👉🏻1987/1988: Polish-Canadian-British Expedition- 7,300 meters. 👉🏻 2002/2003: Netia K2 Polish Winter Expedition - 7,650 meters. 👉🏻2011/2012: Russian expedition - 7,200 meters. 👉🏻2017/2018: Polish National Winter Expedition- 7600 meters. 👉🏻✅2020/2021: Nepalese K2 Winter Expedition (combined) - 8611 METERS (SUMMIT 🏔) Thanks to all of you who supported us, directly and indirectly during the expedition, WORLD should be proud. It’s K2 and it’s winter, still many uncertain things may occur, we never know. Hope everyone descend to the basecamp safely. 👨 10 Climbers: a. Nirmal Purja b. Gelje Sherpa c. Mingma David Sherpa d. Mingma G e. Sona Sherpa f. Mingma Tenzi Sherpa g. Pem Chhiri Sherpa h. Dawa Temba Sherpa i. Kili Pemba Sherpa j. Dawa Tenjing Sherpa Tashi Delek, Inshallah, Namaste 🙏 @sevensummittreks . Info: Chhang Dawa Sherpa @14dawa

Chhang Dawa Sherpa Winter K2
Chhang Dawa Sherpa Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2021 K2 is Done!!!!

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 K2 ZDOBYTE ! Wejście zimowe na K2 przechodzi do historii ! Gratulacje dla 10 Nepalczyków którzy stanęli na szczycie ! Trzymamy mocno kciuki na zejściu !

16.01.2021 K2 is Done!!!!

K2 DONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! The winter ascent of K2 is history !Congratulations to the 10 Nepalese who reached the summit ! Keep your fingers crossed for the descent !

16.01.2021 K2 is Done!!!!

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2012 (Sergi Mingote)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Najnowsze wiadomości: Sergi Mingote miał wypadek, gdy wracał do bazy. Teraz wiemy tylko, że zranił się w nogę, nic więcej. Aby uszanować Sergiego, jego rodzinę i przyjaciół, prosimy, abyście nie spekulowali na ten temat. Poinformujemy was przez jego oficjalne konta o wszelkich nowinach.

16.01.2012 (Sergi Mingote)

Latest news: Sergi Mingote had an accident when he was arriving at the base camp. All we know right now is that he has hurt his leg, nothing more. In order to respect Sergi, his family and his friends, we ask you not to speculate about it. We will inform you through his official accounts for any news.

(Sergi Mingote) Winter K2
(Sergi Mingote) Winter K2
(Sergi Mingote) Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2021

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Niestety zamiast spodziewanhych dobrych wieści są niepokojące… Sergi trzymaj się!

16.01.2021

Disturbing signal from the base near Manaslu, where Simone Moro and Alex Txikon are - there was probably an accident near K2. Spaniard Sergi Mingote (participant of the 7 Summit Treks expedition) must be evacuated after falling from the height of the first camp. Simone Moro engaged in coordination 12:35 PM - 16 Jan 2021 · Twitter Web App

Chhang Dawa Sherpa Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2021 Chhang Dawa Sherpa

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Nepalski, zespół planuje zatrzymać się 10 metrów pod szczytem, utworzyć grupę (wszystkich 10 wspinaczy) i zebrać razem szczyt!

16.01.2021 Chhang Dawa Sherpa

(ORGINAL TXT) Nepalese 🇳🇵 Team planned to stop 10m below the summit, form a group ( all 10 climbers) and get the summit together! K2 Winter Expedition 2020/21, Seven Summit Treks. - Dawa from Basecamp

Chhang Dawa Sherpa Winter K2

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2021 (Lakpa Dendi Sherpa 🇳🇵)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Palec skrzyżował 🤞, módlcie się i życzcie im powodzenia, do moich wszystkich braci , którzy będą zaraz na szczycie K2.

16.01.2021 (Lakpa Dendi Sherpa 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) Finger crossed 🤞, pray and wish them luck, to my all sherpa brothers, who are on their summit push to the summit of K2 this afternoon. 🎥: that I took last year in K2 in Summer (Bottle Neck)

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2021 (Mingma G)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Jesteśmy teraz 200 metrów od szczytu!

3 godziny temu. Pokonali Szyjkę Butelki (Bottle Neck)

16.01.2021 (Mingma G)

(ORGINAL TXT) We are now 200m away to make Nepal n climbing community proud.

3 hours ago. We have crossed bottle neck.

Winter K2 (Mingma G)
Winter K2 (Mingma G)

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

16.01.2021 (Nimsdai 🇳🇵)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Nimsdai planuje lot paralotnią z góry K2, więc jeśli wszystko pójdzie dobrze do połowy dnia czasu pakistańskiego, będzie więcej wiadomości. Warunki pogodowe są idealne

16.01.2021 (Nimsdai 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) Nepalese Sherpa team by this time crossed traverse as reported two hours ago they were on bottleneck Nims Sherpa plan to paragliding from top of K2 so if everything goes well by mid day Pakistan time there will be more news. Weather conditions are perfect. Please note this is my thoughts not 💯 on ground situation

photo Asghar Ali Porik

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

15.01.2021 (Nimsdai 🇳🇵)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Dzięki połączonym wysiłkom drużyn osiągnięto dziś po południu niezwykłe postępy. Zgodnie z mega planem, wielki krok do przodu dla naszego zespołu Mingma G, Mingma Gyabu Sherpa (David), Mingma Tenzi Sherpa i Sona Sherpa (SST) za udane naprawienie oporęczowania do Camp 4 na 7800m, Najwyższa Wysokość jaką kiedykolwiek zdobyliśmy na K2 w zimie!

Jeszcze dziś poprowadzę ekipę na szczyt. Mamy nadzieję, że razem staniemy na szczycie.

15.01.2021 (Nimsdai 🇳🇵)

(ORGINAL TXT) The combined effort from the teams made some remarkable progress this afternoon. As per the mega plan, big well done to our team lead by Mingma G, Mingma Gyabu Sherpa (David), Mingma Tenzi Sherpa i Sona Sherpa (SST for successfully fixing lines up to Camp 4 at 7800m, The Highest Altitude Ever Gained at K2 in Winter ! Later today, I will be leading the fixing team to the summit. We hope to stand on the summit together. 🙏🏼🙌🏼 Stay tuned for more updates !

Winter K2 Nirmal Purja

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

15.01.2021 Mingma Gyabu Sherpa (David)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Ustawiliśmy oporęczowanie do Camp 4 (7800 m) i jest to najwyższy punkt, jaki kiedykolwiek osiągnięto w zimie K2.

Chciałbym podziękować wszystkim moim nepalskim braciom z drużyny za pokazanie swoich wybitnych osiągnięć w tej wymagającej pogodzie i mrozie.
Jesteśmy na skraju tworzenia historii.

15.01.2021 Mingma Gyabu Sherpa (David)

(ORGINAL TXT) We have fixed up line up-to Camp 4(7800 m) and this is the highest point ever reached in winter of K2. I would like to appreciate all my Nepali team brothers for showing their outstanding performance in this challenging weather and cold. We are on verge of creating history.

Winter K2 Mingma Gyabu Sherpa (David) photo: ashok_wenjha_rai

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

15.01.2021 (John Snorri)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱  Dotknęliśmy C3 i zostawiliśmy tam nasz sprzęt. Wracam do C2, żeby jeść ciastka z kawiorem, które przywiozłam z Islandii. W tej chwili dobrze się zaaklimatyzowaliśmy.

15.01.2021 (John Snorri)

(ORGINAL TXT) We have touched C3 and left our gear there. Back to C2 to have some biscuits with caviar spread that I brought from Iceland. At this moment we have acclimatized well.

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

15.01.2012 (Sergi Mingote)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱

DZIEŃ 27 Obóz 3 Japoński 7,002 m / -51 ° C Puls w spoczynku: 76 nazycenie krwi tlenem: 81 „7000 m. Rotacja zakończona!” Sam. Juan Pablo i ja w naszej małej półce skalenej, na którą ledwo możemy się zmieścić, ale jest to niesamowity punkt widokowy na całe Karakorum. Wreszcie Tamara Lunger i Alex Gavan woleli pozostać w C2 Alto. W nocy wiał nieustanny wiatr, a rano w ogóle nie przestawał. To był nieprzyjemny dzień, ale był to nasz program i chcieliśmy go zrealizować. Dwa potężne „zespoły z tlenem” to pole powyżej i mając dobrą prognozę na jutro, mogą spróbować. Jesteśmy bardzo ciężcy. Bez tlenu wszystko jest bardziej zauważalne, zimno, wiatr i stromo. Będziemy kontynuować plan
Dzisiaj o 23:43
Tak poza tym . John nie minął Czarnej Piramidy i będzie spał ze swoim zespołem u stóp góry. Prawda jest taka, że ​​ten odcinek trasy jest trudny. Lód i kamień w ciemnym miejscu. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi. W procesie aklimatyzacji osiągnęliśmy więcej, niż moglibyśmy marzyć. Ale czujemy się tak dobrze, że chcemy dalej marzyć o szczycie. : C1 – lekkie śpiwory, maty, jedzenie, gaz, kuchenka, namiot, dodatkowy sprzęt wspinaczkowy C2 – Śpiwory poniżej 50 stopni, maty, żywność, gaz, kuchenka, namiot. C3 – Namiot Lekki -Gazowy. Oczywiście jutro pora zejść do CB i to jest niebezpieczne. Życzymy powodzenia zespołowi Nims i Migma G na jutro! Przyjaciele „Dream Big”, jutro więcej.

15.01.2012 (Sergi Mingote)

DAY 27 Camp 3 Japan 7,002 m / -51 ° C Pulse at rest: 76 Blood oxygen saturation: 81 "7000 m. Rotation complete!" Sam. Juan Pablo and I on our little rock ledge that we can barely fit on, but is an amazing vantage point over the entire Karakorum. Finally, Tamara Lunger and Alex Gavan preferred to stay in C2 Alto. There was a constant wind at night and it didn't stop at all in the morning. It was an unpleasant day, but it was our program and we wanted to complete it. Two powerful "oxygen teams" are the field above and with a good forecast for tomorrow, they might give it a try. We are very heavy. Without oxygen everything is more noticeable, cold, windy and steep. We will continue with the plan Today at 23:43 By the way . John has not passed the Black Pyramid and will be sleeping with his team at the foot of the mountain. The truth is that this section of the route is difficult. Ice and rock in a dark place. We are very, very, very happy. We have accomplished more in the acclimatization process than we could have dreamed. But we feel so good that we want to keep dreaming about the summit. : C1 - Light sleeping bags, mats, food, gas, stove, tent, extra climbing gear C2 - Sleeping bags below 50 degrees, mats, food, gas, stove, tent. C3 - Lightweight -Gas Tent. Of course tomorrow it is time to descend to CB and that is dangerous. We wish the Nims and Migma G team good luck for tomorrow! Friends of "Dream Big," more tomorrow.

Winter K2 Sergi Mingote
Winter K2 Sergi Mingote
Winter K2 Sergi Mingote

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

15.01.2021 (Juan Pablo Mohr Prieto i Sergi Mingote )

📡

📡 ▪️ 🇵🇱  Juan Pablo Mohr Prieto i Sergimi Ngote bardzo szczęśliwi dotarli do C3 nad ranem, osiągając 7002 m. Pamiętajmy, że jest to zgodne z ich stylem. Będą próbować historycznego wejścia na szczyt bez dodatkowego tlenu, dlatego zejdą do bazy, aby zakończyć drugą rundę aklimatyzacji, zgodnie z planem i rozpoczną atak szczytowy w idealnym stanie podczas następnego okna, z bazy .

15.01.2021 (Juan Pablo Mohr Prieto i Sergi Mingote )

Juan Pablo Mohr Prieto and Sergimi Ngote happily reached C3 in the morning, reaching 7002 meters. Remember that it is in line with their style. They will attempt the historic summit without supplemental oxygen, so they will descend to base to complete the second round of acclimatization as planned and begin their summit attack in perfect condition during the next window from base. (THX Club Los 14)

Winter K2 Juan Pablo Mohr Prieto i Sergimi Ngote

K2 WINTER facebook group

Join the group on Facebook

15.01.2021 (Gelje Sherpa)

📡

📡 ▪️ 🇵🇱 Nawet jak będzie wiało i będzie zimno tam w górze to jesteśmy gotowi do stworzenia historii z naszą nepalską drużyną z dumą narodową.🤙🙌🏽🙏